Kulttuuri ja luova talous

ELY-keskukset edistävät taide- ja kulttuuripalvelujen tuotantoedellytyksiä kulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja moninaisuuden parantamiseksi yhteistyössä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. ELY-keskukset esimerkiksi järjestävät verkostotapaamisia, rahoitusinfoja ja asiantuntijatapaamisia sekä viestivät kulttuurin ja luovien alojen kehittämisestä mm. uutiskirjein. 

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta ELY-keskuksen tehtävänä on mm.

  • edistää taide-, kulttuuri- ja taidekasvatus-palveluiden uusia muotoja ja saatavuutta
  • lisätä kulttuuriin osallisuutta
  • lisätä alan asiantuntemusta alueellaan, vahvistaa aluekehittämis- ja kulttuuritoimijoiden, taide- ja kulttuurifestivaalien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. 

ELY-keskusten tehtävänä on myös vahvistaa luovan työn tekijöiden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä sekä luovaa taloutta tarjoamalla neuvontaa, koulutusta ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Esimerkiksi yritykset voivat saada neuvontapalveluja ja sparrausta yritystoiminnan kehittämiseksi ja kansainvälistymiseksi.

Aineettoman tuotannon kasvun ja luovan työn kehittämisessä ELY-keskusten tehtävänä on

  • edistää aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelman tavoitteita aluetasolla sekä kehittää kokeilukulttuuria, digitaalista liiketoimintaa ja monialayrittäjyyttä
  • lisätä kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyttä sekä kulttuuriyrittäjyyttä ja kulttuurin matkailullista tuotteistamista
  • edistää luovan työn tekijöiden, yritysten sekä kolmannen sektorin toimintaa ja neuvontaa sekä kehittää osaamista ja kansainvälistyvää liiketoimintaa
  • kehittää luovan osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla ja työelämässä
  • tuottaa luovien alojen ja kulttuurin toimialatietoa ja lisätä asiantuntemusta alueella.

ELY-keskukset tekevät yhteistyötä kansallisen kulttuurimatkailun katto-organisaation (Culture Finland) sekä suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kanssa.

ELY-keskusten kulttuuritehtävien avulla on mahdollista, että kansalaiset voivat kokea enemmän osallisuutta ja kiinnittyä omaehtoisen toiminnan kautta itselle tärkeään asiaan. Kaikenikäisten yksilöllisessä kehityksessä kulttuurilla on selkeitä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Myös muille kuin luovien alojen yrityksille kulttuurista saadaan lisäarvoa yritystoimintaan sekä työntekijöille hyvinvointia. Luovien alojen yrityksille ja vapaille toimijoille tulee uusia mahdollisuuksia ansaita luovalla työllä. Luovien alojen yritykset ja toimijat voivat kohentaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä levittää kulttuuriosaamista ja hyvinvointia laajasti, myös kansainvälisesti.

TIETOA ALUEELTA

Kulttuuri ja luova talous

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rooli kulttuuri - ja luovien alojen kehittämisessä painottuu kahteen pääsuuntaan: edistetään luovien alojen yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa ja kehitetään luovien alojen hyödyntämistä muiden toimialojen kilpailukyvyn edistäjänä. Maakunnan vahvuuksia luovissa aloissa ovat elokuva, matkailu, musiikki ja peliala.

Kulttuurin ja luovien alojen toimenpidesuunnitelma vuoteen 2017 on osa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (POKAT 2017 – Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma). Kulttuurin ja luovien alojen toimenpidesuunnitelma on maakunnallinen tahdonilmaus siitä, miten näitä aloja tulee kehittää. Siinä määritellään toimialojen rajat, kuvataan kehittämisen ehdot ja toimintaympäristö. Siinä asetetaan myös kehittämisen tavoitteet ja painopisteet sekä esitetään kehittämistoimet.

Maakuntaohjelmassa kulttuuri on ymmärretty toimintaympäristön osaksi ja luovat alat yhdeksi tuotannolliseksi painopisteeksi.  


Päivitetty