Korvauksen hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

ELY-keskukset voivat myöntää korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista, muun muassa maanviljelys-, kalanviljely-, eläinvahingoista, rakennuksille aiheutuneista vahingoista sekä puustovahingoista.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin. 

Maksettavat korvaukset perustuvat ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista (1626/1991). Maataloudelle korvattavien vahinkojen korvausmäärät ovat perustuneet satovahinkolakiin (1214/2000), joka on kumottu lailla satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta (1191/2013).

Avustuksia haetaan ELY-keskuksilta pääsääntöisesti sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana vahinko on tapahtunut, ja tapauskohtaisesti seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet ja korvaushakemus:

Päivitetty