Ilmoitusmenettely, sähkö ja tele

Sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Maantielain vuonna 2016 toteutuneen muutoksen myötä sijoituslupamenettelyn rinnalle lisättiin tiettyihin tapauksiin soveltuva ilmoitusmenettely (nykyisin laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, LjMTL 42 a §). Ilmoitusmenettely koskee telekaapeleita ja -johtoja sekä enintään 45 kV sähkökaapeleita ja -johtoja. Kyseeseen tulevat pienimuotoiset vähäriskisiksi arvioitavat työt, kuten alitukset, kaapelijatkokset, maantien ylitykset ilmajohdoilla sekä eräissä erikoistapauksissa lyhyet tien pituussuuntaiset kaapeloinnit. Näissäkin kohteissa sijoituslupaa voidaan hakea myös tavallisella sijoituslupamenettelyllä.

Ilmoitusmenettely ei sovellu tien pituussuuntaisen maakaapelin sijoittamiseen tiealueelle / tiealueen rajalle, ellei kyseessä ole yksinomaan olemassa olevaan putkeen sijoittaminen tai telekaapeleilla laajakaistahankkeen rakennusaikana tilattu uusi asiakasliittymä. Jälkimmäisessä tapauksessa alkuperäistä reittiä koskevan lupapäätöksen tulee olla voimassa ja sen diaarinumero tulee esittää ilmoituksessa.

Tarkka listaus ilmoitusmenettelyn sovellusalasta ja poikkeuksista on esitetty liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §. Voimaan tullut ilmoitus sisältää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä, mahdollisen luvan työnaikaiseen nopeusrajoituksen alentamiseen ja luvan sijoittaa johtoja ja kaapeleita sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle. Ilmoitukset ja lupahakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Ajankohtaista

25.2.2019 Muutoksia ilmoitusmenettelyn maksuihin

Ilmoitusmenettelyn lisämaksuluokat ovat poistuneet 1.1.2019 lähtien.

1.11.2018 Uusi ohje ja määräys julkaistu

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet (Liikenneviraston ohjeita 3/2018) ja Liikenneviraston määräys (LIVI/44/06.04.01/2018) ovat voimassa 1.11.2018 alkaen.

Kielteisten päätösten yleisimmät perustelut

 • Tiealueelle / tiealueen rajalle suunniteltu pituussuuntaista kaapelia
 • Pylväs suunniteltu tiealueelle
 • Toimenpiteitä ei ole ilmoitettu erikseen
  • esim. alitus ja tien pituussuunaisen kaapelin sijoittaminen olemassa olevaan putkeen tulee ilmoittaa erikseen (lomakkeella "alitus" ja "nykyiseen putkitukseen asentaminen")
 • Työn kuvaus on Liikenneviraston määräyksen vastainen
 • Puutteellinen/virheellinen liikenteenohjaussuunnitelma
 • Perustiedot puutteelliset (suunnitelmakartta, tarkistuslista, tieto tiehankkeista puuttuu)

Esiselvitysten tarkistuslista pakolliseksi liitteeksi

Esiselvitysten tarkistuslista on 1.1.2019 alkaen pakollinen liite johto- ja kaapeli-ilmoituksiin. Listan avulla pyritään vähentämään kielteiseen lupapäätökseen johtavia ilmoituksia. Listan täyttämällä kaikkia suunnittelussa huomioituja esiselvitysliitteitä ei tarvitse toimittaa.

Esiselvitysten tarkistuslista, täytettävä pdf-lomake (1,09 Mt, pdf)

Esiselvitysten tarkistuslista (39 kt, xlsx)

Tärkeä tietää ilmoitusmenettelystä

Maantielain (nykyisin laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) muutoksessa 15.8.2016 sijoituslupamenettelyn rinnalle lisättiin rajattuihin kohteisiin soveltuva ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettely koskee sähkö- ja telejohtoja ja -kaapeleita. Sähköjohtojen ja -kaapeleiden enimmäisjännite on 45 kV.

Ilmoitusmenettelyssä kaapeleiden tai johtojen sijoittamisesta tehdään ELY-keskukselle ilmoitus, jonka liitteinä toimitetaan vastaavat esiselvitykset kuin sijoituslupahakemuksissa. Esiselvityksillä suunnittelija varmistaa kohteen soveltuvuuden ilmoitusmenettelyyn. Korkean riskin alueille, kuten esimerkiksi pohjavedensuojausalueelle tai moottoriliikennetielle, ei sovelleta ilmoitusmenettelyä. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme hakemaan lupaa sijoituslupamenettelyllä, sillä sijoituslupahakemuksia käsiteltäessä voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja ja neuvotella mahdollisista suunnitelmaan tehtävistä muutoksista.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimenpiteen suunniteltua aloituspäivää. Jos kohde ei sovellu ilmoitusmenettelyyn tai ilmoitus on puutteellinen, ELY-keskus tekee asiasta kielteisen päätöksen 21 päivän määräajassa. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee voimaan määräajan täytyttyä automaattisesti ja se on voimassa vuoden. Esimerkiksi liikenteenohjaussuunnitelman puuttuminen tai puutteellisuus on este ilmoituksen voimaantulolle. Rajallisen käsittelyajan takia ilmoituksista mahdollisesti puuttuvia liiteitä ei pyydetä vaan asiasta tehdään kielteinen päätös.

Kielteisessä päätöksessä esitetään perustelut ilmoituksen hylkäämiselle. Jos kohteessa ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa määriteltyä estettä ilmoitusmenettelylle, hakija voi tehdä uuden ilmoituksen, jossa kielteisessä päätöksessä esitetyt puutteet tai virheet on korjattu. Muussa tapauksessa lupaa tulee seuraavaksi hakea sijoituslupamenettelyllä.

Ilmoitusmenettelyn etuna on mahdollisuus ennakoida töiden aloitusajankohta aiempaa paremmin. Myös lupamaksu on usein pienempi kuin sijoituslupamenettelyssä. Maksut ja maksuluokat on esitetty ilmoitusmenettelyohjeessa ja tämän verkkosivun lopussa. Etujen saavuttaminen edellyttää huolellisesti tehtyjä esiselvityksiä ja tarkasti laadittua ilmoitusta. Soveltuvista kohteista laadukkaasti laadittujen ilmoitusten myötä myös sijoituslupamenettelyn alaisten hakemusten käsittelyaika nopeutuu.

Ilmoituksen tekeminen

Selvitä ilmoituksen hyväksymisen edellytykset ja täytä ilmoituslomake huolellisesti. Huom! Ilmoitusta tehtäessä tulee tutustua hyvin myös ilmoitusmenettelyä koskeviin rajoituksiin.

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohje esittelee alla listatut kohdat malliesimerkein: missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislista vaadittavista esiselvityksistä on ohjeen sivulla 5. Kaikki esiselvitykset eivät kuitenkaan aina ole tarpeen. Pelkkiä alituksia, olemassa olevaan putkeen sijoittamista sekä ilmajohtoasennuksia koskevat esiselvitykset on ohjeen sivuilla 6 ja 7. Myös Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset, sähkö ja tele (3,73 Mt, pdf)

Esiselvitysten tarkistuslista (46 kt, xlsx)

Esiselvitykset

 • Sisäluiskan kaltevuus ja leveys
 • Olemassa olevat kaapelit sekä muut maanalaiset johdot, putket ja rakenteet
 • Pohjavedensuojaukset
 • Tiedossa olevat tien parantamishankkeet
 • Kallio-osuudet ja maaperäkarttaan merkityt kallioalueet
 • Louherakenneosuudet maastossa
 • Isot maakivet (ø yli 1 m) ja kivikkoiset osuudet
 • Maantien varusteet ja erityisrakenteet (sillat, putkisillat, rummut jne.: kiinnitystapa, kierto tms.)
 • Varoitusverkon käyttö (vain sähkömaakaapelit) ja mahdollinen suojaus

Pohjavedensuojauskartta ja alueelliset tiedot tulevista tiehankkeista on useimpien ELY-keskusten osalta koottu verkkosivuille Suunnittelijan työkalupakki, josta hakijat pääsevät selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli esisuunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus, kohde ei sovellu ilmoitusmenettelyyn. Tiehankkeen yhteydessä ilmoitusmenettelyn soveltaminen on mahdollista, jos ilmoituksen liitteenä on puoltava lausunto hankinta-alueen ELY-keskukselta.

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saa tietoa Liikenne- ja viestintäministeriö TRAFICOM:n Verkkotietopisteestä, verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Myös Puolustusvoimien mahdolliset kaapelilinjat tulee huomioida. Niiden sijainti tulee selvittää vähintään viisi työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Palvelukeskuksesta puhelinnumerosta 0299 818 080.

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (42 a §) edellyttää, että ilmoituksessa esitetään perustiedot sijoituspaikasta. Selvitettäviä perustietoja ovat mm. työkohteen tieosoite (kolmiosainen tieto: tienumero / tieosa / etäisyys), kunta, hoitourakka (esim. Pudasjärvi-Taivalkoski, ei urakoitsijayritys), nopeusrajoitus, tien liikennemäärä ja ajoradan/päällysteen leveys.

Suunnittelija voi selvittää tiestöön liittyvät perustiedot esimerkiksi Tiestötiedot lupapalveluun -karttasovelluksesta.

Liikenneviraston karttasovellus: Tiestötiedot

Karttasovelluksen ohje

Edellytysten selvittämisen jälkeen asiakas kutsuu tarvittaessa koolle esikatselmuksen, jossa sijoitusehdotus käydään läpi hankinta-alueen ELY-keskuksen edustajan kanssa. Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko kaapelit tai johdot sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Ilmoitusmenettelyssä esikatselmus tulee pitää esimerkiksi, jos työ edellyttää kallion louhintaa tai sopivaa alituskohtaa on maastollisten esteiden takia vaikea löytää. Esi- ja aloituskatselmuksia edellyttävät tilanteet on esitetty tarkemmin ilmoitusmenettelyohjeessa.

Ilmoitus on voimassa vuoden ilmoituksen voimaantulosta. Työt tulee saattaa tänä aikana päätökseen.

Ilmoituksen liitteet

Liitä ilmoitukseen:

 • Lähestymiskartat noin mittakaavassa 1:200 000 ja 1:50 000
 • Suunnitelma johdon/kaapelin sijoittamisesta tiealueelle tai tiealueen läheisyyteen (suunnitelmakartat esim. 1:5 000 ja kaava-alueilla 1:2 000)
 • Esiselvitysten tarkistuslista
 • Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma
 • Yksiselitteinen tieto siitä, etteivät erikoiskohteet rajoita ilmoitusmenettelyn soveltamista

Esteet ilmoitusmenettelyn soveltamiselle:

 • toimenpide kohdistuu moottori- tai moottoriliikennetien tiealueeseen
 • kohteessa on pohjavedensuojaus
 • toimenpide edellyttää louherakenteen käsittelyä
 • alituksen etäisyys alikulkusillan, rumpusillan tai rummun rakenteesta alle 5 m
 • alituksen etäisyys sillan rakenteesta alle 25 m
 • Poikkileikkauskuvat alitus-/ylityskohdista
 • Muistio mahdollisesti pidetystä esikatselmuksesta
 • Mahdollisia valokuvia

Pyydämme kiinnittämään huomioita toimitettavien liitteiden tiedostokokoon. Ilmoituksen maksimikoko liitteineen on 50 Mt, eikä ilmoituksia voi täydentää jälkikäteen.  Esimerkiksi erittäin suuria monitasoisia pdf-karttoja tulee välttää. Lupakäsittelyn kannalta epäoleelliset karttatasot kannattaa poistaa tiedostoista.

Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella. Sähköisen ilmoituslomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei tule, pyydämme ilmoittamaan asiasta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Sähköinen ilmoituslomake

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun.

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

0295 020 600 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16

Maksut

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a § mukaisia ilmoituksia koskevat maksut

Maksutaulukko

Ilmoitusmenettelyn lisämaksuluokat ovat poistuneet 1.1.2019 lähtien.

Valtioneuvoston asetus maksullisista suoritteista: 1372/2018

Ilmoitusmenettelyä koskevat määräykset, ohjeet ja tausta-aineistot

Liikenneviraston määräys (LIVI/44/06.04.01/2018) asettaa johtojen ja rakenteiden sijoittamiseen liittyviä ehtoja:

Liikenneviraston määräys johtojen ja kaapeleiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.10.2018

Ylläolevan määräyksen lisäksi noudatetaan Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 23.10.2018 -ohjetta soveltuvilta osin:

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 23.10.2018 (Liikenneviraston ohjeita 3/2018)

Ajantasainen lainsäädäntö: Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Finlex.fi)

Väyläviraston karttasovellus: Tiestötiedot

Karttasovelluksen ohje

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.