Tiedotteet 2018

Reaaliaikaista tietoa jokien vedenlaadusta ja kuormituksesta VESIMITTARI-palvelussa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat.

Uuden VESIMITTARI-palvelun (www.ymparisto.fi/vesimittari) avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mittausasemalla lähes reaaliajassa. Kuvat päivittyvät palveluun vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti. Näin kattavaa reaaliaikaista jokien havainnointiverkostoa ei ole vielä muualla Suomessa. Palvelun ovat tuottaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE.


Eurajoen Kuurnamäen vedenlaadun mittausasema. Kuva:Varsinais-Suomen ELY-keskus.

"Vedenlaatutiedot saadaan jokiin sijoitetuista automaattisista vedenlaatumittareista. Ne keräävät tiedot sameudesta sekä nitraattitypen ja hapen pitoisuudesta puolen tunnin välein ja järjestelmä lähettää ne palvelimelle", kertoo suunnittelija Marjo Tarvainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Sameudesta lasketaan kokonaisfosforin ja kiintoaineen pitoisuudet ja nitraatista kokonaistypen pitoisuus.

Sivustolla voi seurata myös mereen laskevien jokien kuljettamien ravinteiden ja kiintoaineen määriä. Ne lasketaan veden laatu- ja joen virtaamatietojen perusteella.

Mittausasemat
Varsinais-Suomi: Aurajoki, Paimionjoki, Uskelanjoki, Yläneenjoki
Satakunta: Loimijoki, Eurajoki Kuurnamäki, Eurajoki Vuojoen kartano, Kokemäenjoki

Jokien ravinteiden määrä vaihtelee sateisuuden mukaan

Jokien virtaamat ja veden laatu voivat muuttua hyvin nopeasti. Koska mittarit toimivat käytännössä jatkuvasti, saadaan niillä huomattavasti enemmän ja tarkempaa tietoa jokien vedenlaadun ja kuormituksen vaihteluista kuin perinteisellä näytteenottoon ja laboratorioanalyyseihin perustuvalla menetelmällä. Vesinäytteitä tarvitaan kuitenkin edelleen jonkin verran mittareiden tulosten laadunvarmistamiseksi.

Sateisuuden lisääntyessä myös virtaamat ja ravinteiden määrä vedessä yleisesti ottaen kasvavat. Palvelussa olevat kuvaajat kertovat havainnollisesti tämän yhteyden. Myös tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesien tilaan tarkentuvat.


Miten pitoisuus ja kuormitus eroavat toisistaan?

  • Pitoisuus kertoo aineen määrän litrassa vettä esim. kokonaisfosforipitoisuus 100 µg/l.
  • Kuormitus kertoo, paljonko ainetta kulkee aikayksikössä joessa. Kuormitus saadaan kertomalla aineen pitoisuus ja virranneen veden määrä keskenään. Esim. kokonaisfosforikuormitus 100 kg/vrk.

Palvelun tavoitteena on tuoda mittareiden tuottama tieto kaikkien saataville havainnollisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Sivuston toteuttamisessa onkin panostettu erityisesti tulosten visuaalisuuteen ja interaktiivisuuteen.

"Tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä ja kiinnostusta jokivesien tilaan sekä parantaa ympäristöhallinnon keräämän tiedon hyödyntämistä ja käytettävyyttä. Jatkossa sivustoa kehitetään niin, että tarkkaa tietoa olisi saatavilla myös muualta Suomesta", kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen SYKEstä.


Vedenlaatumittarin puhdistus. Kuva: Asko Sydänoja.

Vedenlaatuasemista ja niiden ylläpidosta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vedenlaatuaineistojen laadunvarmennuksesta Luode Consulting Oy. Kuormituslaskennassa käytettävien virtaamatietojen oikeellisuudesta vastaa Suomen ympäristökeskus yhdessä tiedon toimittajien kanssa.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
suunnittelija Marjo Tarvainen, p. 0295 023 048, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
johtava asiantuntija Janne Suomela, p. 0295 022 947, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Suomen ympäristökeskus SYKE
johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
tutkija Joonas Koski, p. 0295 251 311, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:

www.ymparisto.fi/vesimittari

www.ymparisto.fi/lounaissuomenvedet

Ravinnekuormitus: Fosforin, typen ja kiintoaineen kuormitus järviin ja mereen (mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALAn mukaan)


Päivitetty