Tiedotteet 2017

Kuulutus Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Kainuu)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hankkeen (Tuotanto-YVA) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta. Kainuun ELY-keskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tänään 25.8.2017.

Kuulutettu arviointiselostus koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti kaivoksen sulkemista.  Hanketta koskevan ohjelman täydennyksessä Terrafame on lisännyt alkuperäiseen arviointiohjelmaan sulaton sekä tarkentanut aikaisempaa hankekuvausta pasuton ja rikkihappotehtaan osalta. Täydennyksessään Terrafame on myös muuttanut hankevaihtoehtoja yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta 1.3.2017 antaman lausunnon perusteella.

Tuotanto-YVA:ssa vaihtoehtona tarkastellaan kuutta eri vaihtoehtoa (VE0, VEO+, VE1a, VE1b, VE1c ja VE2).

Vaihtoehto 0 (VE0)

Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään. Malmin louhinta on 15 M t/a, sivukiven louhinta pysyy nykyisen toteutuman tasolla eli noin 15-20 Mt/a. Nikkelituotanto 30 000 t/a, nikkelituote myydään nykyisenä nikkelisulfidi­tuotteena. Uusia alueita ei oteta käyttöön.

Vaihtoehto 0+ (VE0+)

Kaivostoiminta jatkuu siten, että toimintaa kehitetään Terrafamen suunnitelmien mukaisesti. Rakennetaan erilliset sivukivialueet KL1 ja KL2, sekundääriliuotuslohkot 5-8 sekä kipsisakka-altaan lohkot 7-8. Malmin louhintamäärää kasvatetaan tasolle 18 M t/a sivukiven louhintamäärien ollessa lainvoimaisen luvan mukaisella tasolla eli 18–30 Mt/a riippuen louhintatilanteesta. Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1a (VE1a)

Vaihtoehto sisältää kaiken sen mikä on mukana vaihtoehdossa VE0+ sekä lisäksi seuraavat:

Primäärivaiheen liuotusalueelle rakennetaan uudet liuotuslohkot nro: 5 ja 6. Malmintuotannon kasvattamisesta ja primääriliuotusalueen laajentamisesta johtuen nikkelin vuosituotanto nousee tasolle 35 000 - 37 000 t/a. Sivukiven louhintamäärä tasolla 18–45 Mt/a riippuen louhintatilanteesta. Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1b (VE1b)

VE1a:n mukainen tuotanto + seuraavat toiminnot: Vaihtoehdon VE1a mukaisen tuotantotason noston lisäksi metallien talteenottolaitoksen tuotantoprosessiin lisätään pasutto, jonka jälkeen 50–100 % nikkelituotteesta myydään nikkelioksidina. Pasuton (nikkelisulfidista -> nikkelioksidia) kanssa samaan aikaan rakennetaan myös rikkihappotehdas, joka mahdollistaa osittaisen omavaraisuuden bioliuotuksessa käytettävän rikkihapon suhteen. Pasutto mahdollistaa rikkivetypitoisten hönkäkaasujen polton, jonka jälkeen lipeän käyttö vähenee, millä on positiivisia vaikutuksia myös vesipäästöihin.

Vaihtoehto 1c (VE1c)

VE1b:n mukainen tuotanto + lisätään sulatto, jonka jälkeen tuote myydään nikkeligranulituotteena (Ni-Fe).

Vaihtoehto 2 (VE2)

Kaivostoiminta päätetään lopettaa ennenaikaisesti ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa lopetetaan malmin louhinta. Bioliuotus ja metallien talteenotto lopetetaan asteittain noin neljän vuoden kuluessa. Sekundääriliuotusalueen ja kipsisakka-altaiden viimeisten osien arvioidaan olevan peitettynä noin 5–7  vuoden kuluttua lopettamispäätöksestä. Lopettamispäätöksen jälkeen nikkelituotanto pysyy merkittävänä arviolta 1,5 vuotta.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 24.10.2017 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Mielipiteen voi jättää myös osoitteesta www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA löytyvällä mielipidelomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle joko sähköpostitse tai postitse.

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen (Kainuun ELY-keskus) antaa hankevastaavalle (Terrafame Oy) lausunnon arviointiselostuksesta. Lausunto annetaan kahden kuukauden kuluessa edellä mainitun määräajan päättymisestä. Lausunto julkaistaan internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään 4.9.2017 klo 18–20 Vuokatin urheiluopistolla, Opistontie 4, auditorio Iso-Pölly, Pallohalli-rakennuksessa. Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja

Hankkeesta: Terrafame Oy, Elina Salmela sekä Jaana Koivumaa, p. 020 7130 800, etunimi.sukunimi@terrafame.fi

YVA-menettelystä: Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty