› Tillbaka till den grafiska version

Flyttning av fordon som lämnats på landsväg

I enlighet med lagen om flyttning av fordon för utredningen av uppgifter om fordonets ägare samt för flyttnings- och ersättningsbeslut beträffande fordon som lämnats på landsväg ansvarar riksomfattande NTM-centralen i Lappland.

Läs mer Minimera

När kan väghållningsmyndigheten flytta ett fordon från landsväg?

  • om fordonet inte har flyttats från olycksplatsen inom två dygn efter en trafikolycka,
  • om ett fordon har parkerats på en väg i strid med en bestämmelse om parkering,
  • om ett parkerat fordon medför olägenhet för underhåll eller renhållning eller reparations- eller byggarbeten inom vägområdet, eller medför olägenhet vid ett evenemang som ordnas inom vägområdet eller
  • om det utifrån ett fordons skick eller andra faktorer som kan konstateras utvändigt är uppenbart att fordonet är övergivet.

Kommunen kan flytta ett skrotfordon om skrotfordonets innehavare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att föra fordonet till en ändamålsenlig mottagningsplats.

Ett fordon på en enskild väg eller ett privat område flyttas av kommunen på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen eller innehavaren av det privata området.

Anmälan om flyttning av fordon

En vägtrafikant kan anmäla ett fordon som bör flyttas till Vägtrafikantlinjen på tfn 0200 2100. I anmälan ska nämnas var fordonet finns (kommun, adress, vägnummer eller vägnamn) och registernummer eller kännetecken på fordonet.

Flyttning och upplagring av fordon

Ett fordon kan flyttas direkt om fordonet medför fara för övrig trafik eller betydande olägenhet för väganvändningen.

En närflyttning av fordonet till en plats inom synhåll från fyndplatsen kan också utföras.

Fordonet flyttas till det upplag som anvisas av den kommun inom vars område fordonet hittades.

Kommunen ansvarar för förvaringen av flyttade fordon.

Beslutsfattande om flyttning av fordon

Den sista ägaren till och innehavaren av fordonet som antecknats i fordonstrafikregistret meddelas skriftligen om beslut om flyttning av fordon och ersättningsbelopp. Beslutet ska meddelas utan dröjsmål efter flyttningen. En kopia av beslutet sänds till polisen, kommunen, upplaget, den områdesansvarige och entreprenören.

Flyttningen kungörs på anslagstavlan i den kommun där fordonet hittades om fordonets ägare/innehavare är okänd eller om adressuppgifter till denna inte är tillgängliga.

Avgift för flyttning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för de kostnader som ordnandet av fordonets flyttning, flyttningen och förvaltningen av fordonet medfört. Räkning på flyttning av fordon sänds inom två veckor efter flytten. Fordran är direkt utsökningsbar.

Person- och skåpbil      

  • upplagsflyttning 220,00 euro
  • närflyttning 110,00 euro

Lastbil och annat tungt fordon

  • upplags- eller närflyttning 90,00 euro samt faktiska kostnader

Fordonets ägare är dessutom skyldig att ersätta kommunen för de kostnader som upplagring och eventuell avfallshantering medfört.

Hämtning av fordon från upplag

Fordonet kan hämtas från upplaget inom 30 dagar från delfåendet av flyttningsbeslutet.

Den som hämtar fordonet måste visa upp kvitto på betald flyttningsavgift samt identitetsbevis.

Om ägaren inte inom 30 dagar efter delfåendet av flyttningsbeslutet hämtar fordonet som flyttats till ett upplag, övergår fordonet i den kommuns ägo från vars område fordonet har flyttats.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).