Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Kaupallinen kalastus, ns. ammattikalastus

Kaupallisella kalastuksella, ns. ammattikalastuksella on olennainen rooli kalavarojemme hyödyntämisessä. Kotimaisten kalavarantojen hyödyntäminen on järkevää ja kestävän kehityksen mukaista.

Järvilohi, järvitaimen, nieriä tai harjus eivät ole ammattikalastajille taloudellisesti merkittäviä kalalajeja. Edellä mainittuja lohikaloja saadaan muun pyynnin ohessa pääsääntöisesti sivusaaliina.

Kuten kaikessa kalastuksessa tulee myös kaupallisessa kalastuksessa pyrkiä mahdollisimman valikoivaan pyyntiin. Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan sivusaalin määrää vähentää.   

Troolipyynnin vaikutuksista järvilohi- ja taimenkantoihin on olemassa hyvin erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. On selvää, että trooliin joutuu toisinaan muitakin kaloja kuin sisävesillä yleisimmin pyynnin kohteena olevaa muikkua.

Näkymä troolialukselta vanaveteen.

Oikein toimittaessa on sivusaalis mahdollista vapauttaa hyväkuntoisena. Kuitenkin jo pelkästään kalastajan työn helpottamiseksi olisi järkevää, jos vapautettaviksi tarkoitettuja kaloja ei joutuisi trooliin laisinkaan. Tämä edistäisi myös troolipyynnin hyväksyntää eri intressiryhmien keskuudessa sekä troolipyynnin imagoa kestävän kehityksen mukaisena pyyntimuotona.

Troolissa on mahdollista käyttää niin sanottua lajittelusäleikköä, jonka avulla esimerkiksi taimenien ja järvilohien joutumista trooliin voidaan vähentää tai estää lähes täysin. Tietyissä osissa Saimaata troolin pintaveto (0-3 metriä) 10 metriä syvemmillä selkäalueilla on kielletty lohikalakantojen suojelemiseksi järvilohen hoito-ohjelman mukaisesti. Lajittelusäleiköllä varustetulla troolilla pintapyynti olisi mahdollista sallia tulevaisuudessa. Lajittelusäleikköön liittyviä mahdollisuuksia on selvitty mm. projektien avulla.

Kaupallisessa kalastuksessa käytetään myös monia passiivisia pyydyksiä kuten verkkoja ja rysiä. Rysäpyynti on valikoivaa kalastusta parhaimmillaan. On toivottavaa, että ammattimaista rysäpyyntiä voitaisiin kehittää siten, että siitä tulisi taloudellisesti kannattava vaihtoehto esimerkiksi kuhan verkkopyynnille. Saimaan alueella on kehitetty myös norppaturvallisia rysiä kaupallisten kalastajien käyttöön.

Lähteet

Valkonen N. & Laakkonen M. 2011. Näkökulmia järvilohen kestävään kalastukseen

Päivitetty: 26.10.2021