Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kokemäenjoen kalastoa koskevat tulokset lupaavia, nikkelipitoisuudet suurimmillaan Pihlavanlahdella (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ensimmäisiä tietoja kalaston tilasta 

Kokemäenjoen alaosalla tehtiin viikonlopun aikana sähkökoekalastuksia koski- ja virtapaikkojen kalaston tilan selvittämiseksi. Kohteita olivat Harjavallan alapuolella Ruskilankoski, Arantilankoski, Pämppi ja Korte. Koekalastusta tehtiin yhteensä yhdeksällä koealalla. Tulokset ovat lupaavia. Koealoilla esiintyy tyypillistä virtavesikalastoa, kuten mm. kivisimppuja ja kivennuoliaisia sekä keväällä kuoriutuneita lohen ja taimenen poikasia. Kalalajisto ja yksilömäärät eivät merkittävästi poikkea aiemmin samoilta koealoilta tehtyjen koepyyntien tuloksista.

Koeverkkokalastukset ja poikasnuottaukset on aloitettu Harjavallan patoaltaalla ja Lammaistenlahdella. Koepyyntien tavoitteena on arvioida päästön vaikutuksia kalatiheyksiin, kalayhteisön rakenteeseen ja kalanpoikasten määriin vahinkoalueella.  Koekalastukset jatkuvat kuun vaihteeseen saakka.

Kalanäytteitä on kerätty koko vahinkoalueelta metallikertymien selvittämistä varten. Porin edustan merialueelta pyydettyjä kaloja on jo tutkittu. Tulosten mukaan kalojen metallipitoisuudet ovat erittäin pieniä sekä nikkelin, koboltin että kadmiumin osalta. Lähes kaikissa näytekaloissa pitoisuudet jäävät määritysrajan alapuolelle. Porin kaupunki on tänään tiedottanut kalojen syöntikelpoisuudesta.

Kalakuolemahavainnot voi ilmoittaa ELY-keskukseen kalastusbiologi Leena Rannikolle.

Merialueen nikkelipitoisuudet suurimpia Pihlavanlahdella

Päästön leviämisestä merialueelle on saatu kokonaiskuvaa. Tässä vaiheessa ELY-keskuksen käytössä on 20:n näytteenottopaikan tiedot viime viikolta 15.-17.7. Pitoisuudet olivat suurimpia Pihlavanlahdella ja Ahlaisten saaristossa, missä ne ylittivät sallitun enimmäisrajan vielä moninkertaisesti. Ulompana merellä nikkeliä oli vähän, useimmilla paikoilla alle 1 ug/l. Pitoisuudet olivat samoja eri vesikerroksissa. Myös pohjoisempaa, läheltä Meriakarviaa on otettu kahdesta paikasta näytteet, joiden tuloksia ei vielä ole käytettävissä.  Tilanteen kehittymistä seurataan tällä viikolla otettavilla uusilla näytteillä.  

Tässä vaiheessa ei ole varmuutta siitä, johtuvatko ulkomeren alhaiset pitoisuudet siitä, että päästö on sekoittunut suureen vesimassaan vai siitä, että päästön sisältämät metallit eivät ole runsaina edenneet ulkomerelle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantaohjelman sisällöstä ja seurannan uusista tuloksista viikon mittaan.

Lisätietoja:

  • Vesinäytteet: Janne Suomela 0295 022 947
  • Kalasto ja havainnot kalakuolemista: Leena Rannikko 0295 022 649
  • Simpukat ja sukellukset: Rami Laaksonen 0295 022 948
  • Simpukoiden raskasmetallipitoisuudet: Janne Suomela 0295 022 947
  • Norilsk Nickelin laitokseen liittyvät ympäristöasiat: Anna Laiho 0295 022 889
  • Kokemäenjoen virtaamatiedot: Olli-Matti Verta 0295 022 961

Alueellista tietoa