Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Yhä tarkempaa tietoa Pirkanmaan järvien ja jokien tilasta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Vesien tilan valtakunnallinen luokittelu on valmistunut. Uusi arvio vesien ekologisesta tilasta osoittaa, että Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella järvien pinta-alasta 79 % ja jokien pituudesta 40 % on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Ensimmäiseen, vuoteen 2006 päättyneeseen luokitusjaksoon verrattuna nyt valmistuneessa luokittelussa on mukana huomattavan paljon enemmän vesistöjä. Tällä kerralla luokiteltiin kaikki Pirkanmaan yli 50 hehtaarin järvet ja niiden laskujoet, koska myös näiden pienempien vesialueiden tila kiinnostaa erityisesti mökkiasukkaita. Luokittelussa jokivesistöjä on mukana 137 ja järviä 262. Vastaavat luvut edellisellä luokituskierroksella olivat 52 ja 154.

Rehevöityminen heikentää veden laatua erityisesti Lounais-Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Pyhäjärven, Vanajaveden sekä Ikaalisten reitin alueen järvien ja jokien vedenlaatu on muuta Pirkanmaata huonompi. Jokivesistä 60 % ja järvistä 21 % on laadultaan tyydyttävässä, välttävässä tai jopa huonossa tilassa. Jokien ja järvien tilaa ovat heikentäneet erityisesti hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen ja jokien osalta joillakin alueilla myös vesistöjen rakenteelliset muutokset. Sekä järvien ja jokien rehevöitymisongelmien takana on edelleen pääsääntöisesti maatalouden aiheuttama kuormitus. Pirkanmaan suuret järvet Pyhäjärveä ja Vanajavettä lukuun ottamatta ovat kuitenkin hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Uudesta Vesien tila kartalla –palvelusta voi tarkistaa esimerkiksi oman kotikuntansa järvien ja jokien tilan.

Luokitus perustuu ekologiaan, ei pelkkään veden laatuun

Luokittelu perustuu Euroopan vesipolitiikan puitedirektiiviin. Vesienhoidon tavoitteena niin Pirkanmaalla kuin muuallakin Suomessa ja koko EU:ssa on vesien hyvän tai erinomaisen tilan saavuttaminen ja säilyttäminen pinta- ja pohjavesissä vuoteen 2015 mennessä. Hyvä ekologinen tila tarkoittaa, että esim. kalojen, pohjaeläinten, vesikasvien ja planktonlevien esiintymisessä ja lajistossa on korkeintaan vähäisiä ihmisen toiminnasta aiheutuvia muutoksia. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien (mm. tekojärvet) tilan tulee olla hyvä suhteutettuna parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Kemiallisen tilan ts. haitallisten aineiden perusteella tapahtuva luokitus on vielä kesken.

Arvioitaessa ihmisen toiminnan aiheuttamaa vaikutusta lähtökohtana ovat kunkin vesistön luontaiset ominaispiirteet. Näin esimerkiksi matalia humusjärviä, ulkosaariston vesiä ja kangasmaiden jokia ei vertailla toisiinsa, vaan jokaisella tyypillä on omat tavoitearvonsa. Ekologinen luokittelu on kokonaisuus, jossa otetaan biologisten tekijöiden, kuten kalaston, vesikasvillisuuden ja pohjaeläimistön lisäksi huomioon veden laatu, haitalliset aineet, esimerkiksi torjunta-aineet ja raskasmetallit sekä vesistöjen rakenteelliset muutokset, kuten perkaukset ja padot.

Lisätietoa:

Pintavesien ekologinen tila Pirkanmaalla (kartta, pdf, 1,4 Mt)

Jokivesistöjen ekologinen tila Pirkanmaalla (jpg, 95 kt)

Järvien ekologinen tila Pirkanmaalla (jpg, 94 kt)

Vesien tila –karttapalvelu (ymparisto.fi)

Pintavesien tila (ymparisto.fi)

Lisätietoja luokittelusta: Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Anu Peltonen, 0295 036 367, anu.peltonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa