Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Venatorin Porin tehtaiden pigmenttipäästö 1.7.2017 - Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valvontatoimenpiteet ja päästön vesistövaikutukset (Varsinais-Suomi ja Satakunta)

Venatorin Porin tehdas (entinen Huntsman) ilmoitti lauantaina 1.7.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) päivällä todetusta titaanidioksidipigmenttipäästöstä tehtaan jäähdytysvesissä. ELY-keskus pyysi toiminnan harjoittajaa esittämään arvionsa päästön määrästä, ympäristövaikutuksista ja kestosta sekä toimenpiteistä, joihin toiminnan harjoittaja on ryhtynyt haittojen torjumiseksi.

Toiminnanharjoittajan mukaan jätevesien puhdistusprosessissa tapahtuneen, noin yhdeksän tuntia kestäneen häiriön aikana Pihlavanlahteen pääsi titaanioksidia noin 250-300 kg. Tehdas aloitti päästön tarkemman selvitystyön. Pihlavanlahden veden laadun tarkkailu aloitettiin heti.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys otti 1.7. vesinäytteitä päästöalueen rantavesistä yhdeksästä paikasta. Titaanidioksidin aiheuttama samentuma oli levinnyt vedessä virtaussuunnan mukaisesti erottuen selkeästi 1,3 km:n matkalla ja 150 - 200 metrin leveydellä. Välittömästi purkupaikan edustalla titaanidioksidipitoisuus oli suuri ja vesi voimakkaasti samentunutta, mutta päästö laimeni ulospäin lahdelle. Päästöpaikan välittömässä läheisyydessä kiintoainepitoisuus oli myös hieman kohonnut samoin kuin sähkönjohtavuus. Ravinteista fosforipitoisuus oli lievästi noussut päästöpaikan edustalla. Veden happitilanne oli hyvä päästöpaikan vähäisestä happipitoisuuden laskusta huolimatta. Päästöllä ei ollut vaikutusta veden happamuuteen tai kemialliseen hapenkulutukseen.

Päästöalueen jälkitarkkailussa tiistaina 4.7.2017 iltapäivällä samennus oli suurimmaksi osaksi hävinnyt vesialueelta. Aivan jäähdytysvesien purkupaikan edessä havaittiin n. 30 metriä leveä samentunut alue Rimpikarin venevalkaman itäpuolisen niemen kärkeen asti. Rantaan osuva tuuli myös samensi vettä. Samentumasta ja sen ulkopuolelta otettiin näytteet.

Tehtaan ympäristöluvan valvontaviranomaisena ELY-keskus katsoo käytössä olevien tietojen perusteella, ettei päästöstä ole aiheutunut sellaista haittaa tai vaaraa ympäristölle, joka edellyttäisi toiminnan harjoittajalle osoitettuja välittömiä torjunta- tai korjaustoimenpiteitä vesistössä. ELY-keskus tulee pyytämään toiminnanharjoittajalta tarkempia tietoja päästön aiheuttaneesta tapahtumasta ja miten vastaavat päästöä aiheuttaneet tapahtumat voidaan jatkossa estää.

Titaanidioksidi ei ole myrkyllistä eikä kerry eliöihin. Aine ei kuitenkaan liukene veteen eikä ole biohajoavaa. Sitä käytetään mm. hammastahnoissa, kosmetiikassa, aurinkovoiteissa ja maalien pigmentteinä.
 

Lisätietoja

Laitoksen ympäristöluvan valvonta: ylitarkastaja Esa Wihlman, p. 0295 022 964

Päästön vesistövaikutukset: ylitarkastaja Heli Perttula, p. 0295 022 925


Alueellista tietoa