Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suojelupäätösten kohteina Bengtskärin majakka ja Lyökin tunnusmajakka Pooki (Varsinais-Suomi, Satakunta) 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on määrännyt Bengtskärin majakan ja saunarakennuksen ympäristöineen suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla 10.1.2019. Ympäristö suojellaan päätöksen karttaliitteen mukaisena.

Bengtskär on eräs 1850-luvulta alkaneen järjestelmällisen Suomen rannikkojen meriväylien kehittämisen merkittävimmistä hankkeista. Majakan linssistö, voimakkain Suomeen siihen asti rakennettu, on sijoitettu pohjoismaiden korkeimman majakkatornin huipulle (nykyinen linssistö on vuodelta 1968). Majakkayhteisön elämä ja historia on hyvin säilynyt kirjallisissa lähteissä ja suullisissa kertomuksissa. Osaltaan tätä on tukenut Bengtskärin nykyinen toiminta matkailukohteena. Majakalla on rikas aineeton kulttuurinperintö, josta eniten muistellaan ns. Bengtskärin taistelua (26.7.1941) toisen maailmansodan aikana. Tästä muistumina ovat jäljet rakennusten julkisivuissa, bunkkerit ja muut varustukset ympäristössä. Sotahistorian tapahtumiin liittyy myös saksalaisten sotalaivojen pommitus syksyllä 1914. Bengtskärin majakka on olennainen osa merenkulun historiaa ja kulttuuriperintöä.

Majakkasaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY2009) Bengtskärin majakka. Bengtskärin majakka sisältyy Haagin yleissopimuksen toimeenpanoa varten laadittuun Museoviraston inventointiin. Bengtskärin majakalla, saunarakennuksella ja luodon muulla rakennuskannalla sekä rakenteilla on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 2 §:n tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä. Bengtskärin majakka ympäristöineen on kokonaisuus. Sen luonnetta kulttuuriympäristönä ja suojelukohteena määrittävät itse luoto sekä siellä olevat rakennukset, rakenteet ja rakennelmat, louhinnan jäljet ja kalliohakkaukset.

Rakennukset omistaa Turun Yliopistosäätiö. Kohteen haltija on Ab Bengtskär Oy. Yhteisen vesialueen, johon Bengtskär kuuluu, omistaa järjestäytymätön osakaskunta, jossa on osakkaana 65 kiinteistöä.

Suojelumääräyksissä todetaan mm. että suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa. Majakkaluotoa rakennuksineen, rakenteineen ja ympäristöineen tulee hoitaa ja käyttää niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

Myönteinen päätös toimitetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on määrännyt Lyökin tunnusmajakka Pookin suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla 9.11.2018.

Suojelu koskee rakennuksen ulkoasua ja rakennetta sekä sen asemaa maisemassa. Lyökin pooki on valtakunnallisesti merkittävää merenkulun kulttuuriperintöä. Pookilla on huomattava historiallinen arvo Suomen vanhimpana säilyneenä majakkarakennuksena. Alkuperäisessä hahmossaan säilynyt tunnusmajakka ilmentää merenkulun tärkeyttä ja merenkulkureittien turvaamisen merkitystä Suomen talous- ja liikennehistorialle usean vuosisadan ajalta. Sosiaalihistoriallisesti Lyökin pookin merkitys on vähäisempi kuin miehitetyillä majakkasaarilla, mutta tunnusmajakan rakentaminen ja ylläpito ulkosaaristossa kertovat rakennusosaamisen historiasta.

Lyökin pookilla on ainutlaatuista rakennushistoriallista arvoa maamme vanhimpana säilyneenä majakkatornina. Hyvin säilynyt rakenne kuvaa autenttisesti kivestä muuratun majakkarakennuksen tyyppiä 1700 -luvulla. Ulkoväritys ja tornin valoaukot kertovat rakennusteknisistä ratkaisuista, joilla on pyritty kehittämään merimerkkien näkyvyyttä. Pookin maisemallinen arvo syntyy rakennusperinnön ja luonnonmaiseman vuoropuhelusta ulommassa saaristossa. Majakkasaarelle tyypillinen luonnonympäristö on piirteiltään hyvin säilynyt ja sen asema on tunnustettu luonnonsuojelualueena. Osana Selkämeren kansallispuistoa Lyökin pooki ilmentää majakkaympäristöjen pitkäaikaista vaikutusta saaristomaisemaan. Pookilla on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 §:n tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä ainakin edustavuuden, alkuperäisyyden ja historiallisen todistusvoiman sekä historiallisen kerroksisuuden näkökulmista.

Lyökin pooki ja Pookinmaan saari on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009) Lyökin tunnusmajakka ja luotsiasema. Lyökin pookilla on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 2 §:n tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä.

Pookinmaan saaren yhteisen maa-alueen omistaa järjestäytymätön osakaskunta, jonka osakkaina ovat Metsähallitus ja seitsemän yksityistä tilaa. Pookirakennuksen omistaa Ulkosaariyhdistys ry.

Suojelumääräyksissä todetaan mm., että suojeltua rakennusta ei saa purkaa. Lyökin pookin rakennusta ja majakkasaarta tulee hoitaa ja käyttää niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

Myönteinen päätös on toimitettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
 

Lisätietoja:

Yksikönpäällikkö Anna-Leena Seppälä, p. 029 502 2942
anna-leena.seppala@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Ulla Riipinen, p. 029 502 3052
ulla.riipinen@ely-keskus.fi

Tiedotteen kuvat © Kirsti Virkki


Alueellista tietoa