Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Valtionavustukset yksityisteille nousivat vuodelle 2017

Hallitusohjelman mukaisesti yksityistieavustukset nousivat edelleen viime vuoden tasosta. Yksityisteiden korjausvelan vähentämiseksi lisätyn määrärahan myötä ELY-keskuksilla on käytettävissään tänä vuonna 13 miljoonaa euroa yksityisteiden valtionavustuksiin. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

ELY-keskuksen vuosittaisten määrärahojen puitteissa antamaa harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää parantamishankkeisiin tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen sekä erityiskohteiden kuten lossien ylläpitoon. Tämän vuoden määräraha on 13 miljoonaa euroa, kun vuonna 2016 se oli 8 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen sekä pysyvän asutuksen ja elinkeinoelämän, kuten biotalouden, tarvitsemien teiden avustamiseen. Ensisijaisesti avustetaan hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi siltojen ja suurien rumpujen sekä tien routa- tai tulvavaurioiden korjaamisesta.  Jos tien käyttäjinä on erityisesti raskasta liikennettä ja tien kunto aiheuttaa liikennöintiongelmia, määräraha voidaan käyttää myös teiden tavanomaisiin perusparannushankkeisiin, erityisesti laajojen kantavuuspuutteiden korjaamiseen.

Valtionavustuksen suuruus

Tien parantamishankkeissa valtionavustus on 50 % hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista ja erityisen tärkeissä hankkeissa, kuten siltahankkeissa, avustusosuus voi olla 75 %. Avustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat parantamishankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Yksityisteiden siltahankkeiden valmisteluvaiheessa tiekunnan tulisi ottaa ensin yhteyttä ELY-keskukseen, jotta voidaan varmistua parantamishankeen avustuskelpoisuudesta ja teknisten ratkaisujen tarkoituksenmukaisuudesta ennen varsinaisten suunnitelmien tilaamista.

Siltahankkeissa tiekunta tilaa ja tarkastuttaa sillan rakennus- ja korjaussuunnitelmat riittävän kokemuksen ja pätevyyden omaavalta suunnittelijalta. Tarjouspyynnön määrittelyssä on huomioitava, että tilattavaan työhön sisältyy tarvittaessa myös suunnitelmien tarkastus.

Sähköinen asiointi nopeuttaa käsittelyä

Avustuksen hakijana tulee olla aina yksityistien tiekunta tai kunta. Tiekunnan on hyvä muistaa, että parantamishankkeen käynnistämisestä ja avustuksen hakemisesta päätetään tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan tulee myös päättää mahdollisten valtuuksien myöntämisestä esimerkiksi kunnalle, mikäli kunta on hankkeen toteuttajana. Tämän lisäksi tulee tehdä sopimus kunnan kanssa. Parantamisavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden.

Huolellisesti täytetyt hakemukset sekä asianmukaiset liitteet helpottavat asian käsittelyä. Hakemukset voi toimittaa postittamisen lisäksi sähköisesti käyttämällä ELY-keskusten yleistä asiointilomaketta. Sähköistä lomaketta käyttämällä tiekunta voi nopeuttaa käsittelyaikaa ja saa varmistuksen hakemuksen toimittamisen onnistumisesta. Sähköisesti toimitetun lomakkeen mukaan tulee liittää avustushakemus. Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä.

Avustuksien myöntämisestä päättää alueen toimivaltainen ELY-keskus. Tien avustuskelpoisuuden ehdot tarkistetaan aina parantamishakemuksen käsittelyn yhteydessä. Parantamisen avustuspäätöksessä määritellään valtionavustuksen enimmäismäärä, valtion avustusosuus ja tarvittavat muut ehdot.

Valtionavustushakemukset koko maan osalta toimitetaan keskitetysti seuraavaan osoitteeseen:

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo

PL 297
33101 TAMPERE

tai sähköisesti ELY -keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteenä Pirkanmaan ELY -keskukseen. Asiointilomake yksityishenkilöille löytyy seuraavista osoitteista:

  • www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
  • www.suomi.fi/asioi_verkossa

Avustusohjeistus ja lomakkeet

Liikenneviraston ohjeessa Yksityisteiden valtionavustukset (LO 11/2016) on tarkemmin kuvattu avustusjärjestelmä. Ohjetta tullaan päivittämään vuonna 2017.

Yksityistien perusparannusta ja valtionavustuksen hakemista suunnittelevien tiekuntien kannattaa tarkistaa viimeisimmät ohjeistukset. ELY-keskuksen internetsivuilta (www.ely-keskus.fi/yksityistiet) löytyvät ajankohtaiset tiedotteet, ohjeistukset ja hakemuslomakkeet.

Lisätietoa valtionavustuksista yksityisteille:
www.ely-keskus.fi/yksityistiet

Yksityisteiden valtionavustusten neuvonta, puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-14)

Tiedotetta koskien Kai Paavola, puh. 0295 024 705


Alueellista tietoa