Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatien 9 YVA-menettelyssä tutkittavaksi uusi vaihtoehto Kemiessä. YVA-menettely jatkuu edelleen (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 9 parantamista välillä Onkamo - Niirala.  Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Arvioitavaksi otetaan uutena vaihtoehtona Kemien taajaman pohjoispuolelle sijoittuva uusi linjaus (Kemie D).

Ympäristövaikutusten arviointimenettely kohdistuu Tohmajärvellä sijaitsevaan valtatien 9 osuuteen Onkamo - Niirala, jonka pituus on noin 32 kilometriä. YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä syyskuussa 2013. YVA-menettely on edennyt varsinaiseen arviointivaiheeseen, jossa on arvioitu eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia.

Kemien tutkitut vaihtoehdot osoittautuivat hankaliksi

Kemien kohdalla YVA-menettelyssä on tutkittu vaihtoehtoja sekä nykyisellä valtatielinjauksella että uusilla linjausvaihtoehdoilla Kemien pohjoispuolella.  Kaikissa näissä tutkituissa vaihtoehdoissa todettiin ongelmia ja haitallisia vaikutuksia. Uudet taajaman pohjoispuolelle sijoittuvat tielinjaukset (VE B ja C) vaikuttaisivat Kemieen merkittävästi kuntakeskuksena ja asuinpaikkana. Lisäksi uusilla tielinjauksilla on suoria haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin, luontoarvoihin tai muinaismuistoihin vaihtoehdosta riippuen.  Valtatietä on myös erittäin hankala parantaa nykyisellä paikallaan (VE A) keskellä kuntakeskusta tinkimättä valtatien tasosta ja samanaikaisesti aiheuttamatta asukkaille ja yrittäjille kohtuutonta haittaa. Vaikka nopeusrajoitustavoitteesta tingittäisiinkin, jäisi erityisesti raskaan liikenteen ongelmaksi yhä Kemien mäki.

Valtatieratkaisu Kemien kohdalla on kunnan tulevaisuuden kannalta olennainen tekijä, joten ratkaisua on syytä harkita hyvin huolellisesti. Taajaman kokonaan kiertävät ratkaisut ja erityisesti nykyisellä paikallaan parantaminen ovat hyvin kalliita, mikä vallitsevassa rahoitustilanteessa on merkittävä riski hankkeen toteutumiselle. Jatkosuunnitteluun on tärkeää valita toteutuskelpoinen ratkaisu, joten Pohjois-Savon ELY-keskus on päätynyt ottamaan mukaan arviointiin uuden vaihtoehdon.

Kemien uusi vaihtoehto, VE D, aiemmin tutkittujen rinnalle

Uusi linjausvaihtoehto, VE D, erkanee Likaistenristeyksestä (Tehdastien liittymä) uuteen maastokäytävään keskustan pohjoispuolelle noin kolmen kilometrin matkalle. Linjaus alittaa Asematien Matinsärkän kohdalla, ylittää Rauhalan peltoaukean ja liittyy nykyiseen valtatiehen Savikkolan kohdalla.

Uuden valtatielinjauksen tärkeänä tavoitteena on saada valtatie keskeiseltä osin pois Kemien keskustasta ja kiertää Kemien mäki muuttamatta kuitenkaan taajamarakennetta merkittävästi.  Näin Kemien maankäyttöä olisi mahdollista kehittää siten, että keskustan palvelut säilyvät.  Uusi valtatielinjaus on kustannuksiltaan aiemmin tutkittuja edullisempi, mikä edistää hankkeen toteutusta. Alustavasti tarkasteltuna uuden valtatielinjauksen selkein haitta on sijoittuminen asutuksen läheisyyteen Asematien tuntumassa.

Uuden valtatielinjauksen ympäristövaikutukset tutkitaan huolellisesti samalla tarkkuudella kuin aiemmin tutkitut vaihtoehdot, jotka ovat edelleen mukana YVA-menettelyssä. Uudesta vaihtoehdosta halutaan myös palautetta asukkailta ja yrittäjiltä.  Tämän vuoksi YVA-menettelyyn tarvitaan lisää aikaa siten, että tulokset kokoava YVA-selostus valmistuu vasta loppukesällä 2016. Vaikutustenarviointi edellyttää myös tulevana keväänä tehtäviä luontoinventointeja.

On huomattava, että aiemmin tutkitut vaihtoehdot ovat siis edelleen mukana YVA-menettelyssä. Kemien kaikkia linjauksia vertaillaan toisiinsa kevään 2016 aikana. Vasta YVA-menettelyn päätyttyä valitaan jatkosuunnitteluun yksi vaihtoehto, jonka pohjalta ryhdytään laatimaan maantielain mukaista yleissuunnitelmaa.

Palautetta Kemien vaihtoehdoista voi antaa yleisötilaisuudessa ja karttapalvelussa

YVA-menettelyssä järjestetään ylimääräinen yleisötilaisuus näillä näkymin maaliskuussa 2016. Tilaisuudesta informoidaan vielä myöhemmin tiedotteella. Tilaisuuden painopiste on Kemien alueen ratkaisuissa. Kaikki ovat tervetulleita asuinpaikasta riippumatta tutustumaan uuteen linjaukseen ja suunnittelutilanteeseen sekä antamaan palautetta!

Palautetta voi antaa myös suoraan suunnittelijoille sekä karttapalvelussa, jonne pääsee hankkeen internet-sivujen kautta. Kemien uusi linjaus laitetaan karttapalveluun helmikuussa 2016 ja siitä ilmoitetaan erikseen.

Myöhemmin vuonna 2016 järjestetään yleisötilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista kaikkien tutkittujen vaihtoehtojen osalta.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Joona Peltoniemi (puh. 0295 026 753 tai [email protected]) sekä suunnittelua tekevässä konsulttitoimistossa Sitossa Matti Romppanen (puh. 020 747 6740 tai [email protected].

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-9-onkamo-niirala

 


Alueellista tietoa