Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 22 parantaminen välillä Honkala-Hyrkäs, Muhos (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatien 22 parantamiseksi Muhoksella.

Välillä Suokyläntie -  Muhosperäntie  parannetaan kevyen liikenteen järjestelyjä rakentamalla uusi kevyen liikenteen väylä valtatien pohjoispuolelle sekä rakentamalla Suokyläntien (mt 18615) liittymän itäpuolelle kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Ajoneuvoliikenteen järjestelyinä toteutetaan väistötilojen rakentaminen valtatielle Honkalantien, Laitilantien (2 kpl) ja Suokyläntien liittymiin sekä suunnitellaan yksityisteiden järjestelyjä koko suunnittelualueella. Lisäksi tarkistetaan toimenpidealueen pysäkkijärjestelyt. Suunnitelmaan sisältyy myös Muhosjoen ylittävän kevyen liikenteen sillan rakentaminen.

Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen, Noin 3,5 km:n pituisella valtatiejaksolla erotetaan kevyt liikenne omalle väylälleen, turvataan valtatien alitus Suokylän liittymässä sekä parannetaan valtatien ajoneuvoliikenteen liittymiä.

Valtatien varteen suunniteltava kevyen liikenteen väylä tullaan sijoittamaan luontevasti nykyiseen maastoon. Kevyen liikenteen väylälle suunnitellaan erillinen valaistus siltä osin kun valtatien valaistus ei ole väylälle riittävä.

Suunnittelutyö on käynnistetty elokuussa 2013. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus 10.12.2013 klo 18.00 Kirkonkylän koululla, Veturitie 9. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja –ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu helmikuun 2014 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Muhoksen kunnalta, jonka alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,5 milj. € (alv 0 %). Hankkeet sisältyvät liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu - Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeiden rakentaminen pyritään aloittamaan tällä hallituskaudella, aikaisintaan v. 2015.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Tekninen johtaja Mikko Kari, Muhoksen kunta, p. 044 4970 308
Hankintapalvelukonsultti Harri Pousi, PMP Oy, p. 0400 884 138 
Projektipäällikkö Seppo Parantala, Ramboll Finland Oy, p. 040 844 1912. 


Alueellista tietoa