Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valkoposkihanhia koskevien poikkeuslupahakemusten käsittely on käynnissä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on työn alla valkoposkihanhihakemusten käsittely. Päätösten antaminen edellyttää pohjatietojen kokoamista ja käsittelyä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee valtakunnallisesti kaikki rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat. Viime syksynä valkoposkihanhien muuton aikana valkoposkihanhipoikkeukset priorisoitiin kiireellisinä, mistä aiheutui muita lajeja koskevien poikkeusten ruuhkautuminen.

Valkoposkihanhia koskevien poikkeuslupahakemusten määrät ovat nousseet huomattavasti

Vuosina 2018 ja 2019 luvat valkoposkihanhien karkottamiseen käsiteltiin alle kymmenelle tilalle, kun vuonna 2020 lupaa valkoposkihanhien karkottamiseen haettiin yli 500 tilalle. Kaikkiaan rauhoitettuja lintuja koskevia poikkeuslupahakemuksia on Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa vireillä tällä hetkellä 108. Näistä 55 koskee valkoposkihanhia. Monissa tapauksissa yksittäisellä hakemuksella haetaan lupaa valkoposkihanhien karkottamiseen useamman tilan alueelle ja mukana on myös sellaisten tilojen hakemuksia, joiden osalta poikkeamisasia on kertaalleen ratkaistu viime syksynä.

Kaikkia vireillä olevia valkoposkihanhia koskevia hakemuksia ei todennäköisesti ehditä käsitellä ennen kevätmuuttokautta johtuen hakemusten määrästä. Lupaviranomainen pyrkii käsittelemään ensin ne vireillä olevat lupahakemukset, joiden hakijoilla ei ole vielä ollenkaan voimassa olevaa lupaa valkoposkihanhien karkottamiseen.  

Poikkeusluvat ovat voimassa laajoilla alueilla

Poikkeuksia valkoposkihanhien karkottamiseen viljelyvahinkojen estämiseksi on haettu valkoposkihanhien keskeisellä muuttoreitillä jo varsin laajalle alueelle. Viime syksynä annetut päätökset ovat kaksivuotisia, eli ne ovat voimassa myös tänä keväänä. Syksyllä myönnetyt luvat siis mahdollistavat valkoposkihanhien karkottamisen kevätmuuton aikana reilulla 350 tilalla.

Jotta karkotustoimista aiheutuvaa kokonaishäiriötä valkoposkihanhiin ja muuhun lajistoon voidaan arvioida lain edellyttämällä tavalla, tulee hakemuksia käsitellä kokonaisuuksina ja karkotustoimissa, kuten ampumisessa, on otettava huomioon myös muu linnusto. Kevätmuuton aikana valkoposkihanhia saa annetuilla poikkeusluvilla karkottaa sellaisilla menetelmillä, jotka eivät vaaranna karkotusalueiden pesimälinnuston pesintää eivätkä muun lajiston kevätmuuton aikaista levähdystä.

Valkoposkihanhien aiheuttamien satovahinkojen estäminen ei ratkea pelkillä poikkeusluvilla, vaan ratkaisu vaatii tuekseen myös ns. hanhipeltoja, karkotustoimien ja niiden organisoinnin kehittämistä sekä tutkimusta valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä. 

Lue lisää