Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Terrafamen nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sovelletaan uutta YVA-lainsäädäntöä (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on tänään 16.4.2018 kuuluttanut Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen arviointiohjelman. Arviointiohjelma on kuultavana 16.4.–17.5.2018 välisen ajan lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarvittavista selvityksistä ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä. Kainuun ELY-keskus on YVA-lain mukainen yhteysviranomainen. YVA-lain mukaisena hankkeesta vastaavana toimii Terrafame Oy.

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen YVA-menettely poikkeaa jonkin verran aiemmista Terrafamen YVA-hankkeista, koska hankkeeseen sovelletaan uutta 16.5.2017 voimaan tullutta YVA-lainsäädäntöä. Menettelyssä tapahtunut muutos näkyy muun muassa siten, että arviointi tulee kohdentaa hankkeen kannalta merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia esimerkiksi ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. YVA-ohjelmassa arvioinnin kohdentuminen näkyy muun muassa siten, että hankkeesta vastaavan on YVA-ohjelmassa perusteltava arvioitavien ympäristövaikutusten rajaus.

Kuulutusajan päätyttyä yhteysviranomainen antaa lausunnon YVA-ohjelmasta, jonka jälkeen menettely etenee tuttuun tapaan YVA-selostusvaiheeseen. Selostusvaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen yhteysviranomaisen lausunnon ja YVA-ohjelman pohjalta. Ohjelmavaiheen rajaukset ja yhteysviranomaisen lausunto tulevat olemaan keskeisessä asemassa selostuksen sisällön kannalta.

Hankekuvaus

Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen Terrafamen kaivoksen tehdasalueella.  Suunnitteilla oleva tehdas jatkojalostaisi Terrafamen nykyisestä päätuotteesta, nikkeli- ja kobolttisulfidista, vuodessa noin 170 000 tonnia nikkelisulfaattia ja noin 7 400 tonnia kobolttisulfaattia.

Akkukemikaalien valmistusprosessissa muodostuu sivutuotteena kemianteollisuudessa ja lannoitusaineena käytettävää ammoniumsulfaattia noin 115 000 tonnia vuodessa. Akkukemikaalien valmistuksen prosessivaiheet ovat lyhyesti 1) paineliuotus, 2) uutto ja 3) kiteytys. Akkukemikaalien valmistuksessa käytetään ammoniakkia, jota ei ole aiemmin ollut käytössä Terrafamen kaivoksella.

Akkukemikaalien kiteyttämiseen tarvitaan höyryä. Tämän hankkeen YVA-vaihtoehdoissa tarkastellaan kahta erilaista kiteytysmenetelmää sekä erilaisia voimalaitosvaihtoehtoja höyryn tuottamiseksi.

  • Vaihtoehto VE0: Metallintuotanto jatkuu nykyisellään siten, että nikkelin vuosituotanto on enintään 37 000 tonnia vuodessa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesti. Kaivoksen päätuote on nikkeli-kobolttisulfidi.
  • Vaihtoehto VE1: Terrafamen tämän hetkisen lopputuotteen jalostusastetta nostetaan lisäämällä nykyiseen tuotantoprosessiin nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistus (170 000 t NiSO4 + 7 400 t CoSO4) nikkeli-kobolttisulfidista.   Prosessin päävaiheet ovat paineliuotus, uutto ja kiteytys. Kiteytysvaihe toteutetaan höyrynkierrätystekniikalla, jossa lauhteen jäännöslämpö voidaan uudelleen hyödyntää. Tällöin primäärienergian tarve on pienempi kuin suoraviivaisessa kiteytysmenetelmässä, mutta sekin edellyttää nykyisen höyryntuotannon laajentamista. Vaihtoehto VE1:ssä on kaksi höyryntuotannon laajennuksen alavaihtoehtoa VE1A ja VE1B, jotka eroavat toisistaan höyryntuotannossa käytettävän polttoaineen suhteen. Höyryntuotannon tarve on 18 MW. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistus edellyttää kaivoksen nykyisen happilaitoksen laajentamista.
  • Vaihtoehto VE2: Kuten vaihtoehto VE1, mutta kiteytysvaihe toteutetaan suoraviivaisella höyryn läpivirtaustekniikalla, joka on yleisemmin käytössä, mutta kuluttaa enemmän höyryä kuin VE1-vaihtoehdossa käytettävä kiteytystekniikka. Prosessissa tarvittava höyry tuotetaan kiinteän polttoaineen (KPA) kattilalla. Kattilan polttoainetehoksi on alustavasti suunniteltu 47 MW. Kattilan polttoaineena toimivat ensisijaisesti puhdas puuperäinen polttoaine ja jyrsinturve, mutta myös kaivoksen omassa toiminnassa syntyvästä jätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen hyödyntämistä arvioidaan. Uusi kattila korvaa Terrafamen nykyiset metallintuotannon voimalaitokset, jotka jäävät varakapasiteetiksi.

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen YVA-ohjelma on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/terrafameakkukemikaaliYVA.

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 17.5.2018 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Mielipiteen voi jättää myös osoitteesta www.ymparisto.fi/terrafameakkukemikaaliYVA löytyvällä mielipidelomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään tiistaina 24.4.2018 klo 18.00 alkaen Break Sokos Hotel Vuokatissa (Kidekuja 2, Vuokatti). Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja

Hankkeesta: Terrafame Oy, Elina Salmela, p. 020 7130 800, etunimi.sukunimi@terrafame.fi

YVA-menettelystä: Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uudesta YVA-laista: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Uusi_YVAlaki_voimaan(43087)

 


Alueellista tietoa