Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Talvivaaran päästöjen vaikutusalue on pysynyt lähes entisellään (Kainuun ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus)

Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut käsiteltyjen jätevesien johtamista kesän ajan sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen vesistöön. Juoksutuksia on rajoitettu sitomalla veden määrä Kalliojoen virtaamaan, joka vähäsateisen kesän vuoksi on ollut normaalia pienempi. Tämän vuoksi Talvivaara ei ole pystynyt juurikaan vähentämään alueelle varastoimiaan vesiä, joita on varastoissa edelleen lähes kuusi miljoonaa kuutiometriä. Kesän aikana kaivosalueella on kuitenkin pystytty vähentämään bioliuotuskasojen varoaltaisiin varastoituja metallipitoisia vesiä.

Keväällä ja syksyllä otettujen vesinäytteiden mukaan Talvivaaran päästöjen vaikutusalue on pysynyt lähes entisen laajuisena. Tällä hetkellä Talvivaaran päästöt näkyvät pohjoisen suunnassa Jormasjärvellä saakka ja etelän suunnassa Laakajärvellä saakka luontaista korkeampina sulfaatin, natriumin ja mangaanin pitoisuuksina. Nuasjärvessä Talvivaaran vaikutuksia ei ole selvästi havaittavissa.

Etelän suunnassa Talvivaaran kuormitusta kuvaavien vedenlaatutekijöiden arvot eivät Laakajärven pohjoisinta osaa lukuun ottamatta olleet syyskuun alussa vesieliöstön kannalta kriittisiä. Järvien syvimmissäkään vesikerroksissa ei tällä havaintokerralla havaittu haitta-aineiden rikastumista. Suolaisuutta kuvaavat vedenlaatuarvot ovat kuitenkin yhä tämän alueen vesistöjen luonnollista tasoa selvästi korkeampia. Ero on suurin Laakajärvessä, mutta Sälevässä ja sen alapuolisissa vesistöissä vähäinen.

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tilan kehityksen kannalta on oleellista, kuinka lähijärvien vesimassat sekoittuvat syys- ja kevätkiertojen aikaan. Luonnontilaisissa järvissä eri vesikerrokset sekoittuvat yleensä keväällä ja syksyllä veden lämpötilan ollessa suunnilleen sama pinnasta pohjaan.

Täyskierron laajuus vaikuttaa myös siihen, missä määrin Kalliojärveen ja Kivijärveen pysähtyneiden marraskuun 2012 vuotovesien metallit kulkeutuvat vesistöreiteillä alaspäin. Syksyn 2013 kierron jälkeen vedet alkavat jälleen kerrostua ja ainemäärät pohjan läheisissä kerroksissa voivat suurentua. Talvivaaran laatimassa ennusteessa todetaan, että on mahdollista, että Kolmisoppijärvi kerrostuu suolapitoisten vesien vaikutuksesta jossain määrin.

Talvivaaran kaivos jatkaa kunnostustoimia jättämällä lokakuun aikana Ylä-Lumijärveä koskevan kunnostussuunnitelman Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Yhtiö on myös jättänyt selvityksen kipsisakka-altaan vuodon ja ylijäämävesien juoksutuksen ympäristövaikutuksista sekä Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven kunnostustarpeen arvioinnista Pohjois-Suomen AVI:lle.

31.5.2013 annetussa ympäristöluvassa on lupaehto, jossa Talvivaaraa edellytetään selvittämään vaihtoehtoisia jätevesien purkupaikkoja. Selvitystyö on käynnistynyt. Mikäli Talvivaara haluaa selvityksen valmistuttua toteuttaa hankkeen, on Kainuun ELY-keskuksen tehtävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva tarveharkintapäätös ennen varsinaista ympäristö- ja vesilain mukaista lupamenettelyä.

Liite: Talvivaaran alapuolisten vesien tila syksyllä 2013 (pdf, 4 Mt)

 

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
ylitarkastaja Raija Urpelainen, p. 029 502 3898

Pohjois-Savon ELY-keskus,
limnologi Taina Hammar, p. 029 502 6782,
hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, p. 029 502 6854.


Alueellista tietoa