Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuototilanne 8.4.2013

Talvivaaran kaivosalueella havaittiin vuoto kipsisakka-altaassa sunnuntaina 7.4.2013 illalla.
Vuodon havaitsi yhtiö omalla valvontakierroksellaan noin klo 21.30. Yhtiö ajoi metallitehtaan alas
vuodon havaittuaan. Talvivaara käynnisti vuotovesien suojapumppaukset ja ohjaustoimenpiteet
välittömästi vuotovesien pitämiseksi kaivosalueella ja turvapatojen sisäpuolella. Kainuun ELYkeskus sai vuodosta tiedon yöllä. Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja patoturvallisuusvalvojat lähtivät heti kaivosalueelle tarkastamaan tilanteen.

Kipsisakka-allas numero 1:n lohkosta 2 vuotaa tällä hetkellä vettä noin 7 000 kuutiometriä
tunnissa. Vuotavassa lohkossa oli maanantaina päivällä jäljellä vettä noin 370 000 m3. Vuotava
kipsisakka-allaslohko on kalvotettu kokonaisuudessaan. Padon luiskissa on lisäksi muovikalvon
alla bentoniittimatto. Pohjalla muovikalvon alla on suojahiekka luonnontilaisen moreenimaan
päällä. Rakenne on muutoin vastaava kuin marraskuussa vuotaneessa allaslohkossa, paitsi että
patoluiskissa on bentoniittimatto muovikalvon alla koko luiskan matkalla.

Talvivaaran ilmoituksen mukaan vuotavan veden koostumus on sama kuin marraskuun 2012
vuodossa. Silloin Kainuun ELY-keskusten analyysitulosten mukaan veden pH oli noin 3 ja nikkelin
kokonaispitoisuus noin 35 milligrammaa litrassa. Uraania vuotovedessä oli marraskuussa noin 5,8
milligrammaa litrassa. Sulfaattipitoisuus oli noin 50 000 milligrammaa litrassa. Talvivaara on
ottanut vuotavan altaan vedestä näytteet 7.4. ja yhtiön oma laboratorio sekä konsultin laboratorio
analysoivat näytteitä. Kainuun ELY-keskus on ottanut valvontakäynnillään 8.4. näytteen
vuotoveden koostumuksen varmentamiseksi.

Vuoto purkautuu etelän suunnan turva-altaisin samaa reittiä kuin vuoden 2012 marraskuun
vuodossa. Pohjoisen suuntaan vettä ei ole päätynyt. Vuotovettä pumpataan kipsisakka-altaalle
numero 2, josta vesi pumpataan edelleen avolouhokseen noin 300 kuutiometriä tunnissa.
Kaivosalueella on turva-allaskapasiteettia Talvivaaran ilmoituksen mukaan riittävästi nyt vuotavan
altaan veden varastoimiseksi. Kipsisakka-altaan vuotovettä ei ole joutunut ulos kaivosalueelta.

Talvivaara juoksuttaa käsiteltyä jätevettä tällä hetkellä pohjoisen suuntaan noin 800 m3 tunnissa ja
on ilmoittanut nostaneensa etelän suuntaan juoksutettavan veden määrän 95 kuutiometriin
tunnissa. Talvivaara on ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle tekevänsä juoksutusmäärän
nostamisesta ympäristönsuojelulain 62 § mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta.

Kello 14.30 maanantaina Talvivaara ilmoitti Kainuun ELY-keskukselle, että vuotavan altaan lohkon
vuotokohta on löytynyt ja tukkimistoimet aloitetaan välittömästi.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
patoturvallisuusasioissa yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856


Alueellista tietoa