Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Olemme mukana tekemässä valtakunnallista strategiatyötä luonnon monimuotoisuuden eteen

Meneillään oleva EU-rahoitteinen Priodiversity LIFE -hanke edistää valtakunnallisesti luonnon monimuotoisuutta ja tuo työtä myös Pirkanmaalle.

Alkuvuodesta alkaneessa strategisessa Priodiversity LIFE -luontohankkeessa edistetään laajasti ja suuren toimijajoukon kesken luonnon monimuotoisuustyötä. EU-rahoitteinen hanke mahdollistaa työtä seuraaviksi kahdeksaksi vuodeksi Pirkanmaalla.

− Hankkeessa määritellyillä toimilla pyritään mahdollisimman vaikuttaviin tuloksiin, kertoo hankkeen Pirkanmaan ELY-keskuksen biodiversiteettikoordinaattori Tuulia Lahtinen.

Hankkeessa keskeisinä tavoitteina on kasvattaa osaamista ja jakaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta, tukea sekä kansallisen että EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa ja edistää sitä tukevaa rahoitusta. Tavoitteena on myös löytää luonnon monimuotoisuustyöhön ja luontokadon torjuntaan uusia rahoitusmuotoja ja edistää rahoituksen monipuolistamista.

Luonnonhoito- ja ennallistamistöitä tehdään kerralla laajemmille aluekokonaisuuksille

Hankkeessa tehdään alueellisia luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmia, joiden avulla EU:n biodiversiteettistrategiaa ja kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa tuodaan käytäntöön. Suunnitelmia tehdään kahdeksaan maakuntaan ja koko prosessin toimintamallia levitetään kaikkiin Suomen maakuntiin.

Hankkeessa tehdään myös kunnostamista kokonaisvaltaisen kunnostamisen menetelmällä, jonka tarkoituksena on hoitaa ja ennallistaa kerralla laajempia monimuotoisuudeltaan arvokkaita kohteita kokonaisuutena. Kun keskitytään laajoihin alueisiin yhdessä hankepartnerien kesken, päästään kustannustehokkaasti luonnon monimuotoisuuden kannalta vaikuttaviin tuloksiin. Hankkeessa tehtävät ennallistamis- ja luonnonhoitotoimet ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Maanomistajille kaikki hankkeen toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Hankkeen suuri toimijajoukko mahdollistaa kattavia ja asiantuntijalähtöisiä luonnon monimuotoisuusaiheisia koulutus- ja viestintätoimia monipuoliselle kohderyhmäjoukolle. Lisäksi hankkeen hyviä käytäntöjä levitetään mahdollisimman laajasti hyödynnettäväksi.

Nyt alkaa alueellinen suunnittelu

Alueelliset luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmat ovat tärkeitä työkaluja maakuntien luonnon monimuotoisuustyölle. Hanke lähtee niiden tekemisestä liikkeelle. Hankkeessa mukana olevat ELY-keskukset (Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo) laativat alueilleen suunnitelmat laajassa yhteistyössä maakuntaliittojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Pirkanmaalla olemassa olevaa LUMO-ohjelmaa päivitetään hankkeessa.

Pirkanmaan LUMO - Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030

Koivumetsä.

Fakta

Mikä? EU-rahoitteinen strateginen Priodiversity LIFE -luontohanke edistää laajan yhteistyöverkoston turvin luonnon monimuotoisuutta. 

Kuinka kauan? Hankeaika on vuosille 2024–2031.

Ketkä mukana? Hankkeessa on kattava joukko eri toimijoita: Metsähallitus (Luontopalvelut koordinaattorina, Metsähallitus Metsätalous Oy ja Eräpalvelut), valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Minkä vuoksi? Luontokadon pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen vaativat aktiivisia tekoja. Hanke tuo strategioita käytäntöön ja aktivoi alueellisesti nykyisiä ja uusia toimijoita luonnon monimuotoisuustyöhön.

Kolme logoa: Euroopan unionin osarahoittama, Natura-ohjelma ja Helmi-ohjelma.

Hanke on saanut Euroopan unionin LIFE Luonto-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Lisätietoja:

  • Marja-Liisa Pitkänen, yksikön päällikkö, luonto

  • Suvi Järvenpää, luonnonhoidon koordinaattori

  • Tuulia Lahtinen, biodiversiteettikoordinaattori

sähköposti: [email protected]