Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Soidensuojelu etenee vapaaehtoisin keinoin - 332 hehtaarin suojelualue Iin Nybyn alueelle (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)


Kuva: Jarmo Laitinen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oy ovat sopineet noin 332 hehtaarin suojelualueen perustamisesta Iin Nybyn alueelle. ELY-keskus perusti suojelualueen 18.1.2016.

Perustettu suojelualue kuuluu osana valtakunnallisen soidensuojelutyöryhmän ehdotuksessa arvokkaaksi todettuun Nybyn-Heposuon maankohoamisrannikon suokehityssarjaan, joka on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen. Perustetun suojelualueen korkeustaso ulottuu noin 10 metristä 40 metriin merenpinnasta, joten soiden ikä vaihtelee noin tuhannesta vuodesta neljään tuhanteen vuoteen.

Suon laitojen kallioisuus ja nuorten soiden karuus leimaa erityisesti kohdetta. Kasviyhteisökehityksen kannalta Nybyn - Heposuon kohteella on yleisempää merkitystä siksi, että alueella tulee erinomaisesti esiin Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen kuuluvan karun neva-, räme- ja korpikasvillisuuden alkukehitys ja samalla tavallisimpia suotyyppejä vastaavien kasviyhdyskuntien ilmaantumisen korkeustasot. Alue on merkittävä pidemmälle kehittyneiden aapasoiden kohteena.  Erityistä on useiden soiden luonnontilaisuus ja joidenkin soiden liittyminen puroihin ja noroihin. Karun pohjoispohjalaisen aapasuokasvillisuuden lomassa esiintyy tyypillisesti pienialaista lettonevakasvillisuutta ja lähdesuokasvillisuutta. Alueella esiintyy sekä aapasoiden pohjoispainotteisia kasvillisuuspiirteitä että eteläisten alueiden ominaisuuksia.

Rauhoitusmääräysten mukaan mm. alueen metsien hakkuu ja ojitukset ovat kiellettyjä. Metsästyskäytäntöihin eikä jokamiehen oikeuksiin tule rajoituksia. Alueella olevien ja suunniteltujen tuulivoimaloiden käyttöön ei tule rajoituksia.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 377 (tavoitettavissa 19.1. ja 20.1)
Maankäyttöesimies Heikki Leppänen, Tornator Oy, puh. 010 5630 115


Alueellista tietoa