Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Soiden maanomistajien suojeluhalukkuutta kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ympäristöministeriön toimeksiannosta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) pyytävät kirjeitse maanomistajia kertomaan halukkuudesta suojella soitaan sekä mielipiteitä eri suojelukeinoista. Koko maassa kirjeitä lähetetään 5500:lle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella noin 1100 maanomistajalle. Vastaaminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista, eivätkä vastaukset sido maanomistajaa.

Kyselyn vastausaika päättyy 24.4.2015, minkä jälkeen ELY-keskukset kokoavat vastauksista yhteenvedot ja lähettävät ne ympäristöministeriöön jatkovalmistelua varten. Yksittäiset vastaukset eivät tule soidensuojelutyöryhmän käyttöön, vaan työryhmä tarkastelee kohteita ja niistä saatuja kommentteja suokokonaisuuksina.

Soidensuojelun täydennystä koskevan kyselyn piirissä on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 68 suokohdetta. Kohteisiin sisältyy monipuolisesti alueen koko suoluonnon kirjo: aapa- ja keidassoita sekä erilaisia piensoita ja niiden ryppäitä. Viimeksi mainittuihin sisältyy mm. alueella harvalukuisia kallioalueisiin liittyviä suomuodostumia sekä kansainvälisestikin ainutlaatuisia maankohoamisrannikon eri-ikäisten soiden kokonaisuuksia. Kohteilla esiintyy uhanalaisia suotyyppejä, toisinaan laajoina kuvioina. Yleisimpiä suotyyppejä alueen sisämaassa ovat nevat ja rämeet. Erityisesti rannikonläheisillä kohteilla, mutta paikoin muuallakin esiintyy runsaasti uhanalaisia korpityyppejä.

Alueellista korpien suojelutilannetta pystyttäisiin merkittävästi parantamaan valitulla kohdejoukolla verrattuna niiden suojelun nykytilaan. Valitun kohdejoukon avulla pystyttäisiin myös parantamaan suojelualueverkoston rakennetta siten, että suojelualueiden välinen toisiinsa liittyminen (kytkeytyminen) paranisi. Valittu kohdejoukko parantaisi lisäksi useiden uhanalaisten suolajien, kuten monien suoperhosten sekä erittäin uhanalaisen nummirahkasammalen, alueellista suojelutilannetta osana valtakunnallista suojeluverkostoa.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola, puh. 0295 027 920
  • Koordinaattori Olli Autio, puh. 0295 027 775

Alueellista tietoa