Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Selänpään tekopohjavesihanke YVA-menettelyssä (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 31.3.2016 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään tekopohjavesihanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Yhteysviranomainen korostaa lausunnossaan Selänpäänkankaan pohjavesioloihin ja luontoon kohdistuvien vaikutusten huolellista selvittämistä. Selänpäänkangas on Kymenlaakson merkittävin pohjavesialue ja siihen liittyy geologisesti arvokkaita muodostumia sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka valmistuu syksyllä 2016. YVA-selostuksessa esitetään tarkemmin mm. hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden keskeiset ympäristövaikutukset sekä haitallisten vaikutusten mahdolliset lieventämiskeinot.

Kuulemisaikana saatu palaute arviointiohjelmasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle toimitettiin arviointiohjelmasta yhteensä 15 lausuntoa. Lausunnoissa huomiota on kiinnitetty mm. pohjaveden laatuun, antoisuuteen, mahdollisiin riskitekijöihin, luonnonarvoihin (Natura-alueet, geologisesti merkittävät muodostumat), ihmisten elinoloihin (yksityiset talousvesikaivot, virkistyskäyttö) sekä hankkeen vaihtoehtotarkasteluun liittyviin kysymyksiin. Lisäksi lausunnoissa tuotiin esiin Kymenlaakson vedenhankinnan toimintavarmuuteen sekä ympäristövaikutusten seurantaan liittyviä seikkoja.

Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot
YVA-ohjelman mukaan ympäristövaikutukset arvioidaan neljälle tekopohjaveden tuotantovaihtoehdolle. Kaikissa vaihtoehdoissa pintavesi otetaan Vuohijärven Nöylösniemen alueelle rakennettavalta pintavesipumppaamolta. Pintaveden imeytys tehdään imeytysaltailla ja vedenotto tapahtuu nykyisen Vuohijärven vedenottamon olemassa olevista ja alueelle rakennettavista kaivoista. Lisäksi vertailuvaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen (0-vaihtoehto).

Vaihtoehto 1: Vedenotto 5000 m3/d ja imeytys 5000 m3/d 
Vaihtoehto 2: Vedenotto 8000 m3/d ja imeytys 10 000 m3/d
Vaihtoehto 3: Vedenotto 15 000 m3/d ja imeytys 17 000 m3/d
Vaihtoehto 4: Vedenotto 22 000 m3/d ja imeytys 24 000 m3/d
Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Luonnonpohjaveden hyödyntäminen.

Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomainen katsoo, että kyseessä olevan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa keskeisessä asemassa ovat luonnonvarojen hyödyntämiseen, pohjavesiin, luonnonsuojelualueisiin, geologisiin muodostumiin ja muihin arvokohteisiin sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi arvioinnissa tulee kiinnittää asianmukaista huomiota haitallisten vaikutusten lieventämiseen, riskitarkasteluun sekä arviointeihin liittyviin mahdollisiin epävarmuustekijöihin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus korostaa lausunnossaan Selänpäänkankaan pohjavesioloihin ja luontoon kohdistuvien vaikutusten huolellista selvittämistä. Selänpäänkangas on Kymenlaakson merkittävin pohjavesialue ja siihen liittyy geologisesti arvokkaita muodostumia sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita.

Vaihtoehtotarkastelu
YVA-ohjelman kuulemisvaiheessa yhteysviranomaiselle toimitetuissa lausunnoissa on tuotu esiin joitakin tarkasteltaviin vaihtoehtoihin liittyviä mahdollisia lisäyksiä ja tarkennusehdotuksia (mm. kaivoimeytyksen käyttö imeytysmenetelmänä). YVA-menettelyn aikana tulee lisäksi ottaa huomioon, että sen yhteydessä tehtävien selvitysten tuloksena saattaa tulla esiin muitakin seikkoja, joiden perusteella voi syntyä tarve arviointiohjelmavaiheessa esitettyjen vaihtoehtojen tai niihin liittyvien osien tai rajausten modifiointiin. Vaihtoehtotarkastelun ja arvioinnin yhteydessä on syytä huomioida myös Kymenlaakson Vesi Oy:n intressit/hankkeet alueen luonnonpohjaveden hyödyntämiseksi.

Vaikutukset pohjavesiin
Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta yhteysviranomainen katsoo, että YVA-menettelyn yhteydessä on syytä arvioida vaikutukset alueen pohjavesiolosuhteisiin ja vesitaseeseen hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Keskeisiä tarkasteltavia vaikutuksia ovat vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuksiin, virtausolosuhteisiin ja niiden mahdollisiin muutoksiin sekä pohjaveden laatuun, ottaen huomioon hankealueen ja sen lähiympäristön maa- ja kallioperän geologiset ominaisuudet sekä vedenottamot ja yksityiset talousvesikaivot.

Arviointiohjelmassa esitetyn näkökulman lisäksi tekopohjavesihankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen tulee arviointiselostuksessa tarkastella myös siitä näkökulmasta, millä tavoin hanke vaikuttaa Selänpäänkankaan alueen luonnonpohjaveden ja sen kestävän käytön hyödyntämiseen. Luonnonpohjavedellä on jo itseisarvo sinänsä ja Selänpäänkangas on erittäin merkittävä pohjavesiesiintymä.

Luontoon kohdistuvat vaikutukset
Luontoon kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää siten, että saadaan riittävä kuva hankkeen suorista sekä välillisistä vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen hankealueella ja sen vaikutuspiirissä. Selvitystä laadittaessa tulee ottaa huomioon Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet, arvokkaat geologiset muodostumat, muut suojelukohteet ja merkittävät luontoarvot sekä kasvillisuus ja eläimistö.

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi
YVA-menettelyn yhteydessä tulee laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi hankkeen vaikutuksesta Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan Natura-alueeseen (FI0424002)

Seurantaohjelma
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee olla ehdotus hankkeen keskeisten ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi.

Yhteenveto ja YVA-menettelyn jatko
Arviointiohjelma yhdessä yhteysviranomaisen siihen edellyttämien tarkennusten kanssa antaa hyvät lähtökohdat hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille ja tuottaa sitä kautta riittävästi tietoa päätöksentekoa varten. ELY-keskuksen lausunto on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jukka Timperi, puh. 0295 029 293


Alueellista tietoa