Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Säkylän vaatetuskorjaamon pilaantunut maaperä ja pohjavesi puhdistetaan (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tehnyt 9.1.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen Säkylän vaatetuskorjaamon liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Maaperä ja pohjavesi puhdistetaan injektoimalla maaperään aktiivihiiltä, rautaa, tärkkelystä ja bakteereja sisältävää massaa. Menetelmän puhdistuskyky perustuu kemiallisin ja biologisiin reaktioihin, joissa injektoitu seos kiinnittää pohjaveden haitta-aineet itseensä ja pilkkoo ne haitattomiksi aineiksi. Menetelmään ei sisälly kaivutöitä eikä pohjaveden tai huokoskaasun käsittelyä.

ELY-keskus on päätöksessään hyväksynyt esitetyn menettelyn ja asettanut tavoitteen, jonka mukaan puhdistustyötä on jatkettava, kunnes vaatetuskorjaamon alueelta muualle kulkeutuvan pohjaveden tri- ja tetrakloorieteenin yhteispitoisuus ei ylitä arvoa 10 µg/l. Pitoisuus noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle asetettua arvoa.

Ilmoitettua menetelmää ei ELY-keskuksen toiminta-alueella ole aiemmin käytetty maaperän tai pohjaveden puhdistamisessa. Päätöksessä on määräykset pohjaveden laadun tarkkailusta ennen työn aloitusta ja sen aikana, pitkäaikaisseurannasta sekä toimenpiteistä, joihin puhdistamisesta vastuussa olevan on ryhdyttävä, mikäli pohjaveden tarkkailussa todetaan haitallisten aineiden kulkeutumista kiinteistöltä muualle niin, että siitä voidaan arvioida aiheutuva haittaa muun alueen pohjaveden laadulle. Puhdistamisesta vastuussa olevan on varauduttava asentamaan ns. reaktiivinen suojaseinä pidättämään mahdollisia haitta-aineita sekä ottamaan pohjaveden suojapumppaus käyttöön. Pudistustyöstä tulee tiedottaa ja työn päätyttyä on siitä laadittava loppuraportti, jotta työstä on mahdollista antaa valvontaviranomaisen lausunto.

Maaperän ja pohjaveden puhdistustarve ja -menetelmä on määräyksen mukaan arvioitava kokonaan uudelleen, mikäli pohjaveden puhtaudelle asetettua tavoitetta ei viiden vuoden kuluessa saavuteta.

Uudet tutkimukset paljastivat voimakkaasti pilaantuneita alueita

Säkylän Honkalan pohjavesialueen vesinäytteissä todettiin vuonna 1998 liuotinainepitoisuuksia, jotka ylittivät talousveden laadulle asetetut pitoisuusarvot. Talousvesikaivojen veden käyttö ruoka- ja juomavetenä kiellettiin ja kiinteistöjä liitettiin kunnan vesijohtoverkkoon. Liuotinpitoisuuksien todettiin johtuvan Säkylän vaatetuskorjaamon maaperään päässeistä liuotinaineista, joita oli käytetty pesulatoiminnassa 1960 – 1970 -luvuilla.

Maaperän puhdistustyöt aloitettiin vuonna 1999 huokosilmapuhdistusmenetelmällä, jonka jälkeen menetelminä on käytetty massanvaihtoa, tehostettua huokosilma- ja pohjaveden käsittelyä. Maaperästä ja pohjavedestä on poistettu noin 16 000 kg liuotinaineita. Käytössä olleiden tietojen perusteella menetelmien katsottiin edustaneen taloudellisesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Alueella tehtiin kesällä 2016 maaperätutkimuksia, joiden tarkoituksena oli arvioida uuden puhdistusmenetelmän käyttökelpoisuutta. Tulosten perusteella arvioidaan, että vaatetuskorjaamon maaperässä on edelleen noin 18 000 kg liuottimia. Suurimmat pitoisuudet ja määrät todettiin lastauslaiturin alueella, 4-6,5 m syvyydessä.  

Pohjavesien hyvä tila tulee saavuttaa vuoteen 2027 mennessä

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman, jossa Honkalan pohjavesialueen kemiallinen tila on määritelty huonoksi tetrakloorieteenipäästön seurauksena. Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että pohjavesien tilan heikkeneminen estetään ja saavutetaan hyvä tila kaikissa pohjavesimuodostumissa. Honkalan pohjavesialueen osalta hyvän tilan tavoiteaikataulu on määritetty vuoteen 2027. Puhdistustyölle asetetun numeerisen laatuvaatimuksen (10 µg/l) avulla pohjaveden hyvä tila on mahdollista saavuttaa koko Honkalan pohjavesialueella.
 

Lisätietoja

ylitarkastaja Esa Wihlman, p. 0295 022 964
yksikön päällikkö Lassi Liippo p. 0295 022 896

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Varsinais-Suomi ja Satakunta (ymparisto.fi)

Pilaantuneet maa-alueet (ymparisto.fi)

 


Alueellista tietoa