Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Porin Lintutieteellinen Yhdistys sai kiitosta kulttuuriympäristön hoidosta (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Järjestyksessään toinen Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin Porin Lintutieteelliselle Yhdistykselle 16.3.2019 yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa. Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. on maamme vanhin lintutieteellinen paikallisyhdistys, joka on perustettu v. 1959. PLY on valtakunnallisen lintuharrastajien kattojärjestön, nykyisen Birdlife Suomen, perustajajäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää lintuharrastusta sekä edistää alan tutkimustyötä ja lintujen suojelua. Tähän liittyen yhdistys on ottanut Porin seudulla hoitoonsa luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman hoidon kannalta keskeisiä alueita.

Kuva oikealla:  Palkinnon vastaanotti Säpin lintuasemanhoitaja Kimmo Nuotio, joka on vastannut hoitotöiden organisoinnista mm. Yyterin niityillä 1990-luvulta asti.  © PLY/Kari Auvinen.
Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmän puolesta palkinnon luovuttivat Eija Mutila ja Mia Puotunen.

Säpin majakkasaari, Pori, Kimmo NuotioSäpin Majakkasaari.  © Tapani Lilja

Porin Lintutieteellinen Yhdistys on vaikuttanut Säpin saarella jo vuodesta 1959 ylläpitämällä lintuasemaa, joka toimii majakan vieressä vanhassa majakanvartijain rakennuksessa. Yhdistys on hoitanut 2010-luvulla saaren itärannan niittyjä, jotka nykyisin ovat laidunnettuja.  Vuodesta 2017 PLY on hoitanut Säpin majakan piha-aluetta ja siihen liittyvää niittyä pienillä raivauksilla ja niitolla. Kasvilajeja valikoivan niiton vuosittaisessa toteutuksessa otetaan huomioon majakka-alueen arvokkaat kasvilajit.

Yhdistyksen toinen hoitokohde on Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Yyterin lietteiden rantaniitty, josta PLY on hoitanut eri osia 1990-luvun lopulta asti. Hoidon tavoitteena on torjua ruovikon leviämistä niitylle ja palauttaa valikoivalla niitolla alueelle tyypillinen matala rantaniittykasvillisuus. Rantaniityn hoito parantaa linnuston mahdollisuuksia pesiä niityllä. Yhdistyksen talkootyöhön ja myös koneelliseen niittoon perustuva toiminta on lisännyt hoidetun ympäristön vetovoimaisuutta ja parantanut lajiston elinolosuhteita. PLY hoiti jo aiemmin Fleviikin niittyä Kokemäenjoen suiston puolella v. 1987-1998.

Nyt toista kertaa jaettavan Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten ohella Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Turun yliopisto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi /Maa- ja kotitalousnaiset ja muutamat alueen kunnat. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
anna-leena.seppala@ely-keskus.fi,  p. 0295 022 942

tarkastaja Eija Mutila, Satakunnan ELY-keskus,
eija.mutila@ely-keskus.fi, p. 0295 022 064

tarkastaja Mia Puotunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
mia.puotunen@ely-keskus.fi, p. 0295 022 912


Alueellista tietoa