Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

POMAKO-verkosto Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden verkosto Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

 

Mikä on POMAKO-verkosto?


Pohjanmaan ELY-keskus on viimeisten vuosien aikana tarkastellut verkostojaan. Kentältä on viime aikoina noussut tarve Pohjanmaan ELY-keskusalueen laajalle yhteiselle maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden verkostolle, joka kokoontuisi säännöllisesti taaten siten tiedonkulun ajankohtaisista asioista. Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää uuden POMAKO-verkoston, joka on avoin alueen kuntien, TE-hallinnon, koulutusor-ganisaatioiden ja järjestötoimijoiden kotoutumisen asiantuntijoille ja maahanmuuton parissa työskenteleville.


Verkosto kokoontuu TEAMS alustalla säännöllisesti kerran kuukaudessa (poislukien kesäkuukaudet) ja kerrallaan n. 1,5-2h. Tilaisuuksissa hyödynnetään alustajina eri alan asiantuntijoita. Tilaisuuksissa on mahdollista käydä keskustelua aiheesta.

Miten ilmoittautua verkostoon?

Ilmoittaudu Webropolin kautta mukaan verkostoon kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista 31.8.2021 mennessä. Ilmoittaudu tästä linkistä.
Verkoston jäsenille lähetetään kuukausittaiset briiffit kalenteri- ja teams-kutsuna.

SYYSKUUN TEEMA

Kotoutumisen selonteko eduskunnalle - Millaisia uudistuksia selonteossa esitetään kotoutumispalveluihin?

3.9.2021 klo 9.00-10.30 TEAMS

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltai-sen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018vp) pohjalta. Mietinnössä edellytettiin, että hallitus antaa toimenpideohjelman eduskunnalle selontekona sekä uudistaa kotoutumislain kokonaisuu-dessaan ja tarvittavan muun lainsäädännön selonteon eduskuntakäsittelyn pohjalta.

Selonteon tavoitteena on kotoutumisen edistämisen kehittäminen kokonaisvaltaisesti huomioiden maahanmuuttajien erilai-set tarpeet, palvelujärjestelmä kokonaisuutena ja väestösuhteiden edistäminen.

Yhteystiedot

Emine Ehrström
Kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö
emine.ehrstrom@ely-keskus.fi
Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus