Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus arvioi alueen ympäristön tilaa tuoreessa katsauksessaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus arvioi alueen ympäristön tilaa tuoreessa 'Ympäristön tila 2013' –katsauksessaan. Alueella varautuminen tuulivoiman lisärakentamiseen jatkuu voimakkaana. Myös muu energiasektori on aktiivinen. Tilanne näkyy erityisesti vilkkaana kaavoituksena ja runsaslukuisina ympäristövaikutusten arviointeina. Vesistöjen tilan parantamiseksi alueella tarvitaan vielä ponnisteluita.  Yleisesti ottaen luonnon monimuotoisuus on alueella vähenemässä monien ympäristöä muuttavien hankkeiden seurauksena.

Ympäristön tila Pohjois-Pohjanmaalla 2013 on tiivis ja yleistajuinen katsaus alueen ympäristön tilasta, sen kehityssuunnista ja suojelutoimien riittävyydestä. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun ELY-keskuksen vastaavat alueelliset katsaukset sekä Suomen ympäristökeskuksessa toimitettu valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Tietolähteinä on käytetty mm. tilastoja, ELY-keskuksen ja ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja tietojärjestelmiä sekä muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty merkittäviä ponnisteluja vesien tilan saattamiseksi hyvään ekologiseen tilaan tavoitteen mukaisesti vuoteen 2015 mennessä. Työ on ollut ja on edelleen haasteellista. Noin 90 % Pohjois-Pohjanmaan järvipinta-alasta on hyvässä tilassa, mutta jokivesistä vain noin puolet. Maatalouden hajapäästöjen hallinnassa on edelleen parantamista ja turvetuotannon vesistöpäästöt ovat myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen vaikeasti hallittavia. Vesien laadun heikkeneminen on aiheuttanut kasvavaa tyytymättömyyttä vesialueiden omistajissa ja yleisössä laajemminkin. Toisaalla teollisuuden ja yhdyskuntien vesiensuojelu on edistynyt suotuisasti.

Kaivosteollisuus on elänyt nousukautta, vaikkakin juuri vuonna 2013 vauhti on hiljentynyt. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaikuttaa mm. tulvantorjuntaan varautumiseen, tulvariskien kartoitukseen, vesihuoltoon ja vesirakenteiden kunnossapitoon. Asialla on merkittävää vaikutusta myös kaavoitukseen, rakentamisen ohjaukseen ja liikennesuunnitteluun.

Yleisesti ottaen luonnon monimuotoisuus on vähenemässä monien ympäristöä muuttavien hankkeiden seurauksena. Ilmastonmuutoksessa jotkut lajit hyötyvät ja toiset kärsivät. Vieraslajeja on myös Pohjois-Pohjanmaalla havaittavissa. Monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen on keskeinen haaste.

Varautuminen tuulivoiman lisärakentamiseen jatkuu alueella voimakkaana. Tämä näkyy erityisesti vilkkaana kaavoituksena ja vaikutusten arviointimenettelynä. Myös muu energiasektori on aktiivinen. Pohjois-Pohjanmaalla oli keväällä 2013 vireillä tuulivoimayleiskaavan laadinta noin 40 alueella. Suunnitteilla oli noin 600 voimalaa maalle ja 400 voimalaa merelle.Turvetuotanto on osa perusenergian tuotantoa alueella. Bioenergia on vahvassa kehitysvaiheessa, mutta kaupallisesti kilpailukykyistä tuotantoa on saatu yhä odottaa. Ydinvoiman rakentaminen Pyhäjoelle on ratkaisuvaiheessaan.

Liikenteen päästöjen vähenemistä ovat edesauttaneet liikennemäärien pysyminen entisellä tasollaan sekä autokannan uusiutuminen. Työmatkojen keskipituudet ovat kuitenkin jatkaneet kasvuaan. Liikenteen lisäksi ilmaan pääsee epäpuhtauksia mm. teollisuudesta ja energiantuotannosta. Teollisuuden hiukkaspäästökuormitus on selvästi laskenut viime vuosien aikana. 

Yhteydenotto- ja asiantuntijoiden haastattelupyynnöt
Viestintäsihteeri Saara Saarinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 409, saara.saarinen(at)ely-keskus.fi

Tuorein ympäristön tila -tieto verkosta

Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Nyt julkaistu Ympäristön tila Suomessa 2013 ja alueelliset ympäristön tila -katsaukset ovat osa velvoitteen täyttämistä. Vastaavia katsauksia julkaistaan noin neljän–viiden vuoden välein. Kaikki nyt julkaistut katsaukset ja vuoden 2008 katsaukset ovat saatavilla sähköisinä julkaisuina ymparisto.fi-verkkopalvelun kautta.

Ymparisto.fi -verkkopalvelusta löytyy myös aina tuorein tieto Suomen ympäristön tilasta. SYKE on lisäksi avannut Twitter-tilin, jossa kerrotaan uusimmista ympäristön tilaan liittyvistä tilastoista, trendeistä ja tavoitteista.
www.ymparisto.fi/ymparistontila
Twitter: @Ymparistontila


Alueellista tietoa