Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus alkaa pohjalaismaakunnissa (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Uusilla säännöksillä parannetaan pohjavesialueella toimivien oikeusturvaa säätämällä osallistumismahdollisuudesta ja tiedottamisesta pohjavesialueiden luokitusta valmisteltaessa. Tavoitteena on myös, että pohjavesialueiden määrittäminen toteutuu yhdenmukaisilla kriteereillä.

Tarkastelussa hyödynnetään taustatietona aiemmin tuotettuja pohjavesialueiden inventointitietoja, sekä uutta geologista tietoa. ELY-keskus aloittaa keväällä 2017 maastotyöt, jotka tulevat jatkumaan vuonna 2018. Kuntiin ja vesilaitoksiin otetaan tarpeen vaatiessa yhteyttä. Kullekin pohjavesialueelle määritellään rajat ja luokka. Pohjavesialueiden ajantasaisia tietoja tarvitaan vesienhoidon, vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutarpeen määrittelyssä. Luokitus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

ELY-keskukset luokittelevat jatkossa pohjavesialueet seuraavasti:

  • 1-luokka (nykyinen I-luokka): vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
  • 2-luokka (nykyinen II-luokka): muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue  
  • E-luokka/merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Pohjaveden sekä ekosysteemien suojelu on voimassa luokituksesta riippumatta lainsäädännön perusteella (vesilaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki sekä metsälaki).

Valmisteluasiakirjoista järjestetään erillinen kuntakohtainen kuuleminen, jonka yhteydessä on mahdollista esittää mielipiteensä. Kuulemisen jälkeen ELY-keskus määrittää pohjavesialueen rajat ja luokat sekä vie ne valtakunnalliseen pohjavesipaikkatietokantaan josta ne ovat saatavilla (ymparisto.fi/avoin tieto). Kyseessä ei ole valituskelpoinen hallinnollinen päätös.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa