Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Peltovalvonnat hyvässä vauhdissa ja tuet pystyttäneen maksamaan sovitussa aikataulussa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon alueen maatilojen peltotukien peltoalavalvonnat ja yksittäiset peltolohkojen mittaukset ovat kesän aikana edenneet suunnitellussa aikataulussa ja näyttää siltä, että tuet voidaan maksaa suunnitellusti.

Etelä-Savon alueella Etelä-Savon ELY-keskus valvoo ja tekee tilakäynnin noin 170:lle peltoalatukia hakeneelle maatilalle. Määrä on noin viisi prosenttia peltoalatukea hakeneista maatiloista Etelä-Savossa. Lisäksi ELY-keskus tekee yksittäisiä peltolohkojen mittauksia useammalla sadalla tilalla, koska peltokarttoja on korjattu uusien ilmakuvien perusteella.

ELY-keskuksen tarkastajat aloittivat valvontakäynnit heinäkuun alussa ja kokotilavalvonnan maastokäynnit saadaan tehtyä syyskuun loppuun mennessä. Maastokäyntien jälkeen aloitetaan tietojen tallennus, karttojen käsittely tietojärjestelmissä ja viljelijälle annetaan tietoa valvontahavainnoista.

Valvontatulosten antamista viljelijöille hidastaa tietojärjestelmien keskeneräisyys. Tavoitteena on kuitenkin maksaa tuet viljelijöille suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Maaseutuviraston mukaan tukien maksatus alkaisi lokakuussa luonnonhaittakorvauksen ensimmäisen erän maksulla ja muiden peltotukien osalta joulukuussa.

Peltojen valvonnassa ei tänä kesänä suurta yksittäistä ongelmaa

Peltovalvonnassa valvoja tarkastaa tilakäynnillä kaikkien viljelylohkojen pinta-alat, viljelykasvit, harjoitetun viljelytavan ja muut tukikelpoisuuteen vaikuttavat seikat eri tukien osalta. Pinta-alojen mittauksessa käytetään apuna ilmakuvia ja gps-mittalaitteita. Mittaukset voivat aiheuttaa muutoksia viljelylohkon pinta-alaan ja digitointiin.

Tilakäynnillä valvotaan myös maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen kohdistuvia toimenpiteitä, kuten vesistöihin rajoittuvien peltojen suojavyöhykkeitä ja ravinteiden käyttöä viljelyssä. Ympäristökorvaukseen liittyviä asiakirjoja, esimerkiksi viljavuustutkimus, viljelysuunnitelma ja viljelymuistiinpanot tulee viljelijän esittää valvojalle.  
Täydentävien ehtojen valvontaan valituilta tiloilta tarkastetaan lisäksi nitraattiasetuksen, pohjavesisäädösten, luonto- ja lintudirektiivin ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattaminen.

Tarkastuskäynnit tehdään pääsääntöisesti pareittain ja tilakäynti saadaan yleensä tehtyä yhden päivän aikana. Peltovalvonnasta ilmoitetaan viljelijälle etukäteen, sen sijaan joitakin eläinvalvontoja saatetaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Peltoalavalvontoja on Etelä-Savon ELY-keskuksessa tekemässä 14 tarkastajaa.

Tänä kesänä peltojen valvonnassa ei ole ollut mitään suurta yksittäistä ongelmaa. Ainoastaan peltojen pientareet ovat aiheuttaneet jonkin verran enemmän huomautuksia kuin aiemmin, samoin myös viljelyehtojen noudattamisessa kasvinsuojelun osalta on ollut puutteita.

Valvonta on olennainen osa EU:n ja kansallisen maataloustukijärjestelmien toimeenpanoa. EU:n budjetista maatalouden osuus on suurin, joten myös valvonnan merkitys on korostunut. Maataloustukia valvomalla selvitetään, ovatko edellytykset tuen maksulle riittävät. Valvonnalla pyritään takaamaan myös tuen saajien oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

Lisätietoja:     
Valvontapäällikkö Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4101
Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus p. 029 502 4074


Alueellista tietoa