Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Peltojen laaja kipsikäsittely vähentäisi fosforipäästöjä Itämereen – käsittelyä tarjotaan ilmaiseksi

Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston mukaan peltojen kipsikäsittelystä saadut monivuotisen seurannan tulokset vahvistavat kipsin vesiensuojeluvaikutukset. Haittoja viljelylle ei ole havaittu.

Peltojen kipsikäsittely on Lounais-Suomen Savijoella toteutetun pitkän ja laaja-alaisen tutkimuksen mukaan vähentänyt fosforin ja orgaanisen hiilen huuhtoumaa. Kipsi tarjoaa nopeasti vaikuttavan ja viljelijälle helpon tavan vähentää maatalouden vesistöpäästöjä. Paras tulos saadaan, kun käsittely kohdennetaan eroosioherkkiin ja runsaasti fosforia sisältäviin peltolohkoihin riittävän laajalla alueella. Samalla tulisi puuttua myös huuhtoutumien juurisyihin, eli alentaa peltomaiden tarpeettoman korkeita fosforilukuja sekä parantaa maan rakennetta ja vesitaloutta.

Erilaisilla alueilla kipsin vaikutus vaihtelee

Kipsin ei havaittu vähentävän päästöjä saman verran kaikkialla. Savijoen pilotissa kipsikäsittelyn vaikutusta kuormitukseen arvioitiin kahdella vierekkäisellä alueella. Toinen niistä sijaitsi joen yläjuoksulla ja toinen keskijuoksulla. Alueiden tulokset poikkesivat toisistaan.

Ylemmällä alueella kipsillä käsitellyiltä pelloilta huuhtoutui hiukkasmaista, maa-ainekseen sitoutunutta fosforia viiden vuoden keskiarvona 72 % vähemmän kuin käsittelemättömiltä pelloilta, mutta alemmalla alueella huuhtouma vähentyi vain 19 % ja koko alueella keskimäärin 34 %. Liuenneen fosforin huuhtouma pieneni ylemmällä alueella 24 %, mutta alemmalla alueella liuennutta fosforia huuhtoutui kipsipelloilta 13 % enemmän kuin ilman käsittelyä, jolloin koko aluetta tarkastellen muutosta ei tapahtunut. Liuennut fosfori on täysin leville käyttökelpoista, rehevöittävää fosforia, kun taas hiukkasmainen fosfori on vain osittain rehevöittävää.

Kummallakin alueella kipsi vähensi liuenneen orgaanisen hiilen huuhtoutumista. Maan kasvukunnon kannalta orgaaninen hiili on tärkeä tekijä, mutta vesistöön päätyessään se lisää rehevöitymistä.

Kipsiä jaetaan ilmaiseksi

Suomi pyrkii vähentämään fosforikuormitusta niin, että Saaristomeren valuma-alue saataisiin pois Itämeren suojelukomission HELCOMin suurten kuormittajien listalta. Kipsiä levitetään Saaristomeren valuma-alueella ja muilla rannikkoalueilla KIPSI-hankkeessa, joka saa rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Viljelijöille tarjotaan peltojen kipsikäsittelyä ilmaiseksi ja verovapaasti.

Lue lisää