Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Oulun meriväylän syventämisen ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut Liikennevirastolle lausuntonsa Oulun meriväylän syventämisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Liikennevirasto voi tältä pohjalta käynnistää töihin tarvittavan luvan hakemisen. Läjitys- ja selkeytysaltaat on tarkoitus rakentaa Oulun satamaan vuoden 2017 aikana. Koko hankkeen toteutuksesta ei vielä ole tehty päätöksiä. Näistä sekä luvasta riippuen väyläruoppaukset voi aloittaa aikaisintaan kesällä 2018. Lupaa myönnettäessä otetaan huomioon luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi, joka on vielä kesken.

Oulun nykyinen, 10 metriä syvä meriväylä suunnitellaan syvennettäväksi 12,5 metrin kulkusyvyyteen. Nykyinen väylä on mutkainen ja herkästi mataloituva, minkä vuoksi toisena vaihtoehtona on tarkasteltu osittain uutta väylälinjausta, joka kulkisi luontaisia syvänteitä pitkin. Meriväylän syventämiseen liittyy kummassakin hankevaihtoehdossa sataman sisääntuloväylän ja satama-altaan syventäminen. Uudella linjauksella on huomattavasti vähemmän ruopattavia kohteita kuin nykyisellä väylällä, joten sen ruoppauksista aiheutuisi vähäisempi kuormitus. Ruoppausmassat läjitettäisiin pääsääntöisesti mereen, mutta sataman ja tuloväylän massat tultaisiin läjittämään satamaan rakennettavaan maa-altaaseen.

Työn aikaisia haittoja voidaan vähentää ruoppausmenetelmillä ja ruoppausajankohtien valinnalla. Vaikutuksia tulee pyrkiä lieventämään erityisesti sataman ja sen tuloväylän ruoppauksissa, mutta mahdollisissa nykyisen väylän ruoppauksissa myös Hailuodon pohjoispuolisella väylän osalla. Kempeleenlahden kannalta keskeistä on sataman läjitys- ja selkeytysaltaiden ylitevesien hallinta. Ruoppaustöistä aiheutuvien väliaikaisten vaikutusten lisäksi väylän syventäminen voi johtaa joidenkin kalastuspaikkojen sekä kutualueiden menetyksiin, jotka on tarkoitus korvata. Pohjaeläimiä ja pesimälinnustoa koskevia tietoja tulee vielä täydentää lupahakua varten.

Hanke on kaavoituksen mukainen eikä se aiheuta haittaa yhteiskuntarakenteelle, maankäytölle eikä maisemallisille ja kulttuuriympäristön arvoille. Töihin ryhdyttäessä kiinnitetään huomiota siihen, ettei niistä aiheudu haittaa mahdollisille, vielä inventoimattomille vedenalaisen kulttuuriperinnön kohteille.

Luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia on päädytty esittämään Kempeleenlahdelle, Akionlahdelle, Hailuodon pohjoisrannalle sekä hankkeen vaikutusalueella oleville Perämeren saarille. ELY-keskus toteaa, että myös Oulujoen suisto on syytä sisällyttää Natura-arviointiin.

Perämeren alueella on suunnitteilla muitakin väylähankkeita, joten eri hankkeiden ympäristö- ja logistisia vaikutuksia on syytä vertailla viimeistään silloin, kun toteutuksesta tehdään päätöksiä. Selostuksen perusteella on mahdollista löytää kustannustehokkain ja ympäristövaikutusten kannalta suositeltavin väylävaihtoehto Oulun edustan merialueelle. ELY-keskus on todennut riskienhallinnan kannalta tärkeänä muun muassa uuden väylän ulompien osuuksien luotsauksen haasteiden ratkaisemisen sekä jääolosuhteiden selvittämisen.

ELY-keskuksen lausunto on nähtävillä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/Oulunmerivaylayva.

Lisätietoja:

YVA-menettely: Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 363
Oulun meriväylän syventämishanke: Jarkko Hirvelä, Liikennevirasto, puh. 0295 343 384
Oulun sataman syventäminen: Marko Mykkänen, Oulun satama, puh. 044 703 2750


Alueellista tietoa