Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Oriveden kaivoksen sulkeminen hoidettava hallitusti (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että Dragon Mining Oy:n Oriveden kaivoksen toiminnalle tulee myöntää määräaikainen ympäristölupa sen varmistamiseksi, että kaivostoiminta voidaan ajaa alas hallitusti ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomalla tavalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi 9.12.2015 Dragon Mining Oy:n Oriveden kaivoksen toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen. Päätöksessä ei ole ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asetettu riittäviä ehtoja kaivostoiminnan hallitulle lopettamiselle. Mikäli päätös saisi lainvoiman, saattaisi kaivostoiminnan lopettaminen jättää jälkeensä vaikeasti hoidettavia ympäristöongelmia. Mm. ilman kunnollista vesienkäsittelyä ja Ala-Jalkajärven kunnostamista järven tila ei todennäköisesti paranisi pitkään aikaan ja se kuormittaisi pitkään myös alapuolista vesistöä. Pirkanmaan ELY-keskus valittaa aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatii, että uudessa määräaikaisessa luvassa toiminnanharjoittajalle määrätään tarkat velvoitteet siitä, miten kaivostoiminta ajetaan alas hallitusti ja ympäristöriskit minimoiden.

- Oriveden kaivoksen toiminnasta aiheutuneita ongelmia ei voida ratkaista pelkästään lopettamalla kaivostoiminta ilman asianmukaisia jo toiminnan aikaisia sulkemis- ja kunnostamistoimenpiteitä, toteaa ylitarkastaja Vesa Hyvärinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

- Kaivostoiminnan hallittu lopettaminen siten, että mahdolliset ympäristöongelmat ja riskit voidaan minimoida, vaatii ennakointia ja tarkan suunnitelman. Toimenpiteet tulee aloittaa jo kaivoksen toiminnan aikana, jatkaa Hyvärinen.

Kaivoksen alapuoliset järvet kunnostettava

Määräaikaisessa luvassa tulee antaa riittävät määräykset kaivoksen kuivatus- ja hulevesien käsittelystä siten, ettei toiminta aiheuta alapuolisen vesistön pilaantumista.

- Lisäksi uudessa luvassa on tärkeää edellyttää kaivoksen alapuolisten järvien Ala-Jalkajärven ja Peräjärven kunnostamista. Kaivoksen on myös velvoitettava tarkkailemaan alapuolisten vesien tilaa toiminnan lopettamisen jälkeen, toteaa Hyvärinen.

Jälkitoimenpiteitä varten asetettava vakuus

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että uudessa luvassa tulee määrätä lisäksi riittävä vakuus kaivoksen jätealueen asianmukaista sulkemista, sulkemisen jälkeisen vesienkäsittelyn vaatimien rakenteiden rakentamista ja ylläpitoa, vesienkäsittelyä ja vaikutustarkkailua varten.

- Vuonna 2006 myönnetyssä ympäristöluvassa ei ole asetettu vakuutta jätealueen jälkihoidon turvaamiseksi. Näin ollen, mikäli valituksen alainen päätös toiminnan lopettamisesta saa lainvoiman, kaivoksen jätealueella ei ole lainkaan sen asianmukaisen sulkemisen turvaavaa vakuutta, sanoo Hyvärinen.

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja Vesa Hyvärinen, puh. 0295 036 332
  • johtava ympäristövalvoja Tuija Sievi-Korte, puh. 0295 036 383

Alueellista tietoa