Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Noususuunta ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen asiakastyytyväisyydessä vuonna 2019

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palveluihin on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. ELY-keskusten palvelutyytyväisyystulosten yhteenvedon mukaan asiakkaat arvioivat ELY-keskusten asiointipalvelujen laadun erittäin hyväksi. Valtakunnallisten tulosten mukaan ELY-keskusten asiakkailta saamien "palvelu kokonaisuudessaan" tyytyväisyysarvosanojen keskiarvo vuodelta 2019 on kaikkien palveluiden osalta 4,30 (asteikolla 1-5). Edellisenä vuonna vastaava keskiarvo oli 4,16. Eri palvelukokonaisuuksista asiakkaiden tyytyväisyys on parantunut eniten ELYjen ja KEHA-keskuksen maksatuspalveluihin.

Positiivista kehityksessä on erityisesti se, että maksatuspalveluissa tyytyväisyys asian käsittelynopeuteen on parantunut selvästi aiempaan nähden. Palvelun osatekijöistä parhaita arvosanoja kokonaisuutena ELY-keskukset saivat asiakaspalvelun ystävällisyydestä (4,54), asiantuntemuksesta (4,43) ja päätösten perusteluista (4,38).

Tyytymättömyyttä aiheuttavina tekijöinä palautteissa nostetaan esille puutteet sähköisten palvelujen käytettävyydessä sekä kaivataan parannuksia mm. sähköisen asioinnin ohjeistukseen.

Kaikkien palveluiden tyytyväisyyden kehittyminen 2017 - 2019

Kuvassa kerrotaan pylväsdiagrammein KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten kaikkien palveluiden tyytyväisyyden kehittymisestä vuosina 2017-2019. Asiantuntemuksessa tyytyväisyys on noussut asteikolla 1-5 vuoden 2017 4,29:stä vuoden 2019 4,43:een. Ystävällisyydessä tyytyväisyys on noussut vuoden 2017 4,42:sta vuoden 2019 4,54:ään.  Asian käsittelynopeudessa tyytyväisyys on noussut 2017 3,74:stä vuoden 2019 4,05:een. Päätöksen perusteluissa tyytyväisyys on noussut 2017 4,29:stä vuoden 2019 4,38:aan. Annetussa neuvonnassa tyytyväisyys on noussut vuoden 2017 4,09:stä vuoden 2019 4,27:ään. Kokemus palvelusta kokonaisuudessaan on myös noussut vuoden 2017 4,11:sta vuoden 2019 4,30:een.

 

Kokonaistyytyväisyys eri palvelukokonaisuuksissa v. 2017 - 2019:
  2019 2018 2017
Rahoitus 4,34 4,32 4,21
Maksatus 4,27 4,02 4,01
Luvat 4,49 4,42 4,43
Valvonta 4,35 4,31 4,20

Yritysten kehittämispalvelut, analyysi ja konsultointi

Yritysten kehittämispalvelut, koulutus

4,41

4,16

4,48

4,25

4,39

4,11

Kaikki palvelut 4,30 4,16 4,11

 

ELY- ja KEHA-keskuksen jatkuvan palvelutyytyväisyyskyselyn kautta saadaan tärkeää tietoa palvelujen laadusta ja sujuvuudesta. Arvioitavia palvelukokonaisuuksia ovat rahoitus-, maksatus, lupa- ja valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut. Kyselyissä on mukana 15 ELY-keskuksen ja valtakunnallisesti toimivan KEHA-keskuksen maksatuspalvelut. Vuoden 2019 kyselyihin saatiin yhteensä 4890 vastausta. Maksatuspalveluita koskevien palautteiden osuus oli 61 % kaikista vastauksista, rahoituspalveluiden 17 %, lupapalveluiden 4 %, valvontapalveluiden 11 % sekä yrityksen kehittämispalveluiden 7 %.

Lisätietoa:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus),
kehittämisasiantuntija Jukka Lyytinen (p. 0295 024 701)