Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Mynämäen kanalalaajennukset YVA-selostuksesta on annettu yhteysviranomaisen lausunto (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Kanax Oy suunnittelee mittavaa laajennusta Mynämäen kunnan Palolaisten kylässä sijaitsevaan kanalaan. Hankkeen  ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-lain mukaisesti.

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa nykyistä 100 000 munituskanan kanalatoimintaa, jotta pystytään paremmin vastaamaan kananmunakysyntään. Hankkeen toteuttamisvaihtoehtoina on tarkasteltu seuraavat vaihtoehdot:

  • VE0: laajennushanketta ei toteuteta, nykytoiminta (100 000 kanan kanala) jatkuu
  • VE1: nykykanalan toiminta laajenee 200 000 kanan kanalaksi
  • VE2: nykykanalan toiminta laajenee 300 000 kanan kanalaksi.

Vaihtoehdossa VE0 lantaa muodostuu vuodessa noin 5 000 m3, vaihtoehdossa VE1 noin 10 000 m3 ja vaihtoehdossa VE2 noin 15 000 m3. Lannan varastointiin hankitaan lainsäädännön edellyttämä määrä varastointikapasiteettia. Lanta tullaan hyödyntämään peltolannoitteena sopimusviljelijöiden pelloilla.

Arviointiselostuksesta on saatu 5 viranomaislausuntoa ja 1 kansalaismielipide.

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset muodostuvat lähinnä liikenteestä sekä toiminnan lannankäsittelystä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa selostuksen riittävyydestä. Arviointi on vähäisillä täydennystarpeilla todettu riittäväksi.

Vaihtoehtojen on arviointiselostuksessa todettu olevan toteuttamiskelpoisia edellyttäen, että toteutuksessa ja tuotannossa huomioidaan esitetyt ympäristövaikutuksia lieventävät toimenpiteet. ELY-keskus pitää toteuttamiskelpoisuutta koskevaa arvioita selostuksen perusteella varauksin oikeansuuntaisena. ELY-keskus kiinnittää huomiota erityisesti vaihtoehdon VE 2 lannanlevityksen aiheuttamaan peltojen fosfori- ja typpipitoisuuden lisääntymiseen ja pitää sen toteuttamiskelpoisuutta pelkkään käsittelemättömän lannan peltolevitykseen perustuen arveluttavana. ELY-keskus kiinnittää huomiota myös ammoniakkipäästöjen merkittävyyteen ja niiden hallintaan.

Arviointiselostusta koskeva lausunto kokonaisuudessaan on ELY-keskuksen verkkosivulla:
Kanalan laajennushanke, Mynämäki (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, p. 0295 022 941


Alueellista tietoa