Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Muutamia valonpilkahduksia Etelä-Savon alueellisissa kehitysnäkymissä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Eteläsavolaisten yritysten suhdannenäkymät ovat kehittyneet barometrien mukaan viime syksystä jonkin verran positiivisempaan suuntaan. Alueen asiantuntijat näkevät myönteisiä merkkejä mm. metsä- ja tekno­logiateollisuuden aloilla liittyen erityisesti uuden biotuotetehtaan käynnistymiseen. Kehityskuva on kuiten­kin epäyhtenäinen ja yrityskohtaiset erot voivat olla suuria saman toimialan sisälläkin. Enemmän nähdään kuitenkin jo olevan niitä yrityksiä, jotka suhtautuvat tulevaisuuteen toiveikkaasti. Myös työttömyyden kasvu on selvästi hidastunut vaikka työttömyys on ollut edelleenkin hiukan kasvussa.

Kehittämisrahoituksella oli kysyntää vuonna 2015

Etenkin Finnvera Oyj ja Te­kes myönsivät viime vuonna eteläsavolaisille yrityksille kehittämisrahoitusta ennätysmäärän, joten tilanne yritysten säilymisen ja uusiutumisen kannalta vaikuttaa hyvältä. Rakennerahastojen ja maaseuturahaston yritystukien kysyntä on ollut alkuvuoden aikana melko hiljaista. Ajatuksia yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen ja uusille markkinoille on ollut, mutta ne eivät ole vielä konkretisoituneet hakemuksiksi. Maaseutuyritysten puolella investointisuunnitelmia on tullut esille erityi­sesti elintarvikepuolella ja yritysten yhteistyöhalukkuuden arvioidaan lisääntyneen.

Kotimarkkinoihin tukeutuvien kaupan ja yksityisten palvelujen näkymien arvioidaan säilyvän melko vakaina. Matkailussa venäläisten matkailijoiden vähenemistä pyritään korvaamaan muualta tulleilla mat­kailijoilla. Venäjän heikon taloudellisen tilanteen ja pakotteiden johdosta maidontuottajat ja vientiyritykset ovat on­gelmissa. Rakennusalan tilanne on hiljainen. Arvion mukaan pohja on saavutettu ja patoutunut ky­syntä niin korjaus- kuin asuntorakentamisessa antaa uskoa hiljalleen elpyvään rakentamiseen julkisen ra­kentamisen säilyessä kohtalaisella tasolla. Kaikilla seutukunnilla on vireillä investointeja ja kehittämiskoh­teita – viimeisimpänä tieto Vt 5 Mikkeli-Juva välin rakentamiseen ensi vuonna saatavasta budjettirahoituk­sesta tuo rakentamiseen tervetullutta toimeliaisuutta.

Työttömyyden kasvu taittumassa

Työttömyyden kasvu näyttää viimeisimpien tilastojen mukaan haljakseltaan taittuvan ja kokonaistyöttömyy­den trendi vuoden aikana lähes tasaantuneen. Työttömyyden pitkittyminen on kuitenkin suuri huolenaihe. Työttömyyden arvioidaan säilyvän puo­len vuo­den aikavälillä nykytasolla ja kääntyvän sen jälkeen parempaan suuntaan.

Isku aluekehitykselle

Kylmää vettä Etelä-Savon alueen kehitykselle saatiin niskaan maanantaina, kun Itä-Suomen yliopiston tekemä päätös opettajakoulutuksen lopettamisesta Savonlinnassa ja toiminnan siirtämisestä Joensuun kampukselle tuli tiedoksi. Toteutuessaan päätöksellä tulee olemaan lähivuosina merkittävät vaikutukset Savonlinnan alueen taloudelle ja elinvoimaisuudelle.

Etelä-Savon alueellisia kehitysnäkymiä arvioitiin jälleen ELY-keskuksen johdolla maaliskuussa laajan asian­tuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät – katsausta.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistäkäyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät –raporttiosiosta.

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2016 –katsaus (pdf)  löytyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelut –sivustolta:

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa