Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Mari Rajala: ELY-keskus edistää vihreää siirtymää

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymää kohti ekologisesti kestävää taloutta, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Monet vihreää siirtymää edistävistä toimenpiteistä ovat sellaisia, joihin me ELY-keskuksessa voimme työllämme vaikuttaa.

Vihreän siirtymän vauhditus käynnistyi ilmastosyistä, mutta nykyisessä turvallisuusympäristössä sillä on tärkeä merkitys myös huoltovarmuus- sekä omavaraisuussyistä. Suomessa tuotetulle fossiilittomalle energialle on nyt tilausta ja kysyntää. Suomalainen osaaminen esimerkiksi energia-alalla, jätehuollossa, teknologiassa sekä bio- ja kiertotaloudessa voi auttaa Eurooppaa ja koko maailmaa saavuttamaan ilmastotavoitteet. Samalla ne tuovat Suomeen investointeja ja vientituloja.

Vihreää siirtymää tarvitaan hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan rakentamiseen. Siirtymä onnistuu vain, kun ilmaston rinnalla huomioidaan myös muut ympäristö- ja luontovaikutukset, taloudellinen kestävyys sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Vihreän siirtymän toteuttaminen edellyttää niin sanotun ei merkittävää haittaa -periaatteen (Do No Significant Harm, DNSH) noudattamista.

Monet vihreän siirtymän kannalta merkittävät investoinnit tarvitsevat toteutuakseen ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista vesitalouslupaa ja/tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavaratkaisua. Toivomme ELY-keskuksessa, että yritykset ovat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä asiantuntijoihimme, jotta kaikki tarvittavat selvitykset ja lupatarpeet tulevat esiin heti hankkeen valmistelun alkumetreillä ja hankkeet voidaan toteuttaa heikentämättä ympäristön tilaa. Parhaillaan käynnissä olevalla lainmuutoksella mahdollistettaisiin se, että tietyt vihreän siirtymän investoinnit saisivat vuoden 2025 loppuun asti väliaikaisen etusijan ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa.

Monet tuotantoalat ja sektorit ovat tehneet viime vuosina ansiokkaita hiilineutraaliustiekarttoja ja -ohjelmia, joihin tukeutuen voidaan tulevaisuuden ratkaisuja tehdä suunnitelmallisesti myös kriisin ylittäväksi. Laajaa yhteistyötä vihreän siirtymän edistämiseksi ja hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi on tehty jo pitkään alueellisesti mm. Pirkanmaan ilmastofoorumissa, joka on koonnut alueen toimijat yhteiseen keskusteluun jo viiden vuoden ajan. Maakunnallisten ohjelmien (esimerkiksi Pirkanmaan luonnon monimuotoisuusohjelma, Hiilineutraali-Pirkanmaa 2030 -tiekartta) voima on eri toimijoiden välisessä vuoropuhelussa ja yhdessä oppimisessa.

Vuoropuhelu on tarpeen jatkossakin eri sektoreiden ja toimijoiden välillä – kaikkien osallistumista tarvitaan ekologisesti kestävän talouden rakentamisessa. 

Mari Rajala
Johtaja, ympäristö ja luonnonvarat
Pirkanmaan ELY-keskus