Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Mahdollisuuksia ranta- ja maatalousalueiden luonnonhoitoon - hyviä kohteita on merkitty kartoille (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima ranta- ja maatalousalueiden yleissuunnitteluhanke Rymättylän ja Merimaskun alueilla on luonnoskarttavaiheessa. Maanomistajilla on nyt mahdollisuus kommentoida ehdotuksia.

Rymättylän ja Merimaskun rantojen monikäytön suunnittelussa löytyi 57 kohdetta. Kohteet ovat pääosin pienialaisia, mutta yli 5 ha laidunkokonaisuuksia löytyi kuitenkin 10 kpl.  Suurin laidunkokonaisuus on 12 ha. Vesiruovikon niittokohteet on arvioitu pääasiassa monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja virkistyskäytön näkökulmasta. Ruovikon hyötykäytön mahdollisuudet ovat rajalliset pienialaisuudesta johtuen. Jonkin verran ruovikkoa on mahdollista hyödyntää peltojen lannoitteena ja maanparannusaineena.

Rymättylän maatalousalueilla käytiin läpi 164 kohdetta, joista valtaosa on suhteellisen pienialaisia. Vanhoja haka- tai metsälaitumia löytyi 58 kpl. Luontoarvoiltaan monimuotoisia pellon ja metsän välisiä reunavyöhykepätkiä ja peltosaarekkeita on 76 kpl. Niistä valtaosa on niitty- ja ketoalueiltaan lajirikkaita. Muutamia lehtomaisia, tammi- tai pähkinäpensaskasvustoja on kohteissa myös mukana.  Ruovikoituneita ja hoidettuja rantaniittyjä löytyi parikymmentä kappaletta.

Ihmisen työn jälki näkyy maalaismaiseman vaihtelevuudessa ja lajien monimuotoisuudessa. Peltojen saarekkeet ja reunavyöhykkeet ovat Rymättylässä luontaisesti joko lehtomaisia tammivaltaisia tai kallioisia ja katajaisempia. Kasvilajisto on mannerta monipuolisempaa.

Suunnittelun avulla sekä maatalouden että ranta-alueiden ympäristöä kohentavat tuet voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisimmin, mutta toimenpide-ehdotusten toteuttaminen on maanomistajille vapaaehtoista - merkinnät suunnittelukartoissa eivät velvoita mihinkään toimenpiteisiin. Suunnittelu ei myöskään rajaa kartoituksen ulkopuolisia alueita mitenkään tukien ulottumattomiin.

Alueiden luonnoskartat ovat kaikkien tutustuttavissa Naantalin kaupungintalolla 12.11.2015 klo 16.30 – 19.00  

Lisäksi tilaisuudessa voi keskustella asiantuntijoiden kanssa ja saada lisätietoa luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutoimien tukimahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Ranta-alueiden monikäytön yleissuunnittelu:
Katri Salminen, p. 050 664 74, [email protected]
Terhi Ajosenpää, p. 043 825 1221, [email protected]

Maatalousalueiden yleissuunnittelu:
Riitta-Liisa Pettersson, p. 040 593 8691, [email protected]

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Mikko Jaakkola, p. 0295 022 870, [email protected]


Alueellista tietoa