Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus haettavissa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ensimmäiset hankkeet voivat alkaa jo marraskuussa 2015

   Kuva: Sanna Tikander

Maa- ja metsätalousministeriö on kohdentanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 6,5 M€ määrärahan vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystukiin vuosille 2015 - 2017. Tavoitteena on vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin sekä erityisesti edistää ravinteiden kierrätystä laajojen, eri toimijatahot kokoavien koordinaatio- ja yhteistyöhankkeiden avulla. Koska tuen painopisteenä on vesien tilan parantaminen nimenomaan Saaristomeren valuma-alueella, on suuri osa tuesta, 3 M€, käytettävissä Varsinais-Suomen alueella.

Määräraha tullaan käyttämään vesiensuojelua ja ravinteiden kierrätystä edistävinä hanke- ja yritystukina. Etusijalla ovat toimenpiteet, jotka edistävät vesiensuojelua alueilla, joilla vesistöjen tila on vesienhoitosuunnitelmissa määritelty hyvää huonommaksi sekä toimenpiteet, joissa edistetään ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä, ja edistetään uusien käytäntöjen syntymistä tai saadaan aikaan pysyväisluonteista yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeiden tulee olla toiminnallisesti ja vaikutuksiltaan laajoja ja niihin tulisi osallistua useampia toimijatahoja, kuten neuvonta, tutkimus, koulutus/oppilaitokset, viljelijät ja yrittäjät. Hankkeisiin voi kytkeytyä myös suoria yritysten investointeja, jotka edistävät tavoitteita laajemmin kuin vain yhden yrityksen osalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uudenlaiset alueelliset lannan jatkokäytön ja tuotteistamisen investoinnit.

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseutuohjelman asianomaisen toimenpiteen valintakriteerit sekä lisäksi vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erityiskriteerit. Tukihakemusten käsittelyssä hankkeet arvioidaan ja pisteytetään valintakriteereiden avulla. Ensisijaisesti toivotaan yhteistyöhankkeita, joiden tarkoitus on edistää vesiensuojelun ja ravinteidenkierrätyksen uusien toimintatapojen luomista ja niiden käyttöönottoa sekä innovaatioiden ja muiden uudistusten kehittämistä maaseutuelinkeinojen edistämiseksi.
Valintakriteerit on luettavissa Maaseutuviraston Internet-sivuilta:
www.mavi.fi > Tuet ja palvelut > Hanketoimija > Valintaperusteet

Julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60 %, 80 % tai 100 % kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa tullaan edellyttämään 20 %:n yksityisen rahoituksen osuutta. Omaa tai talkootyötä ei hyväksytä yksityisen rahan osaksi.

Ensimmäiset hankkeet voivat alkaa jo marraskuussa 2015

Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain. Ensimmäinen valintajakso päättyy 31.8., johon mennessä tulleiden hakemusten viralliset rahoituspäätökset pyritään saamaan loka-marraskuun vaihteeseen mennessä. Rahoitettavaksi valittujen hankkeiden toteuttajien kanssa keskustellaan tarvittaessa hankkeiden sisällöstä ja budjetista ennen päätöstä. Tavoitteena on, että ensimmäiset hankkeet voisivat alkaa jo marraskuussa 2015.

Yritystukien osalta valintajaksot etenevät hieman eri tahtiin, eli heinäkuun jälkeen 3 kuukauden jaksoissa. Hanketukien osalta toinen valintajakso on välillä 1.9. - 31.10.2015 ja jatkossa hanketukien valintajaksot etenevät keskimäärin 4kk:n jaksoissa. Hakemukset on kätevä tehdä sähköisessä Hyrrä-palvelussa, jossa niitä pystyy hyvin muokkaamaan ja tarkentamaan tarvittaessa. Myös päätökset ja rahoittajan kommentit saa sähköisen Hyrrä-palvelun kautta tietoonsa nopeasti.

Kuva: Sanna Tikander

Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteidenkierrätyksen erillisrahoitusta on haettavissa kaikkiaan kuuden ELY-keskuksen alueella. Varsinais-Suomen 3 M€:n lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan alueelle on osoitettu kullekin 0,7 M€ vähentämään erityisesti kotieläintalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta vesistöihin. Kehittämishankkeiden rahoituspäätöksiä valmistellaan koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuna kaikki rahoitusta saavat kuusi ELY-keskusta sekä koordinoinnin ja vaikuttavuuden kannalta muita keskeisiä tahoja. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa tähän tarkoitukseen osoitettujen varojen hallinnollisesta koordinoinnista ja oman alueensa sekä sen hallinnoitavaksi osoitettavien alueiden yhteishankkeiden hallinnoinnista. Yritystuista päätetään asianomaisessa ELY-keskuksessa.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus                  

  • yksikönpäällikkö Mirja Koskinen / mirja.koskinen(at)ely-keskus.fi /  0295 022 886 (lomalla heinäkuun)
  • kehittämispäällikkö Seppo Jaakonmäki / seppo.jaakonmaki(at)ely-keskus.fi / 0295 022 573 (lomalla elokuun)

Verkkopalvelut


Alueellista tietoa