Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maanteiden kelirikko on alkamassa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maanteiden kelirikkoaika on alkamassa Keski- Suomen alueella. Aukeilla paikoilla tämä näkyy mm. soratien pinnan pehmenemisenä. Metsätaipaleiden kohdalla voi kuitenkin vielä olla talvisemmat olosuhteet. Routaheittoja on tiestöllä nyt vähemmän kuin edellisenä keväänä. Kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä pystytetään jo sorateiden varsille.

Kelirikon ennustetaan olevan tänä keväänä tavanomainen. Pohjaveden pinnat olivat talven alussa korkealla. Tammikuun alun kovat pakkaset aiheuttivat sen että tierakenteet ja pohjamaa jäätyivät massiiviseen jäähän käytännössä kymmenen päivän aikana. Tämä on hyvä merkki kelirikkokoriskin kannalta. Toisaalta maaliskuun jäätymis - sulamisvaihtelut lisäävät kelirikon riskiä. Sorateiden pinnat jäätyivät märkänä, mikä vaikuttaa osaltaan pintakelirikon esiintymiseen. Lopulta kevään säällä on kuitenkin aina suuri merkitys sille, minkälaisena kelirikko esiintyy tiestöllä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset pitävät orastavankin kelirikon kurissa.  

Kevään edistymisestä riippuen sulamisvesi voi paikoin ajautua tielle ja pehmentää sorateiden pintaa tai muutoin aiheuttaa ongelmia liikenteelle. Kylmä tien runko pitää tien rummut jäässä, jolloin vesi helposti etsii uuden kulkutien. Tänä talvena jäätyneitä rumpuja on sulatettu paljon, lisäksi tiestöllä on ollut paljon paannejääongelmaa. Yksityistieliittymien rumpujen auki pito kuuluu yksityistien liittymän omistajalle.

Päällystetyt tiet ovat kärsineet sään vaihteluista
Päällystetyt tiet ovat kärsineet loppusyksyn sateisista keleistä sekä kevättalven sulamisjaksoista. Tienpäällysteissä on talven jäljiltä halkeamia ja reikiä sekä muita vaurioita. Vilkasliikenteiset tiet ovat urautuneet nastarengaskauden aikana. Päällystetyille teille on talven aikana tehty paikkauksia, mutta kuitenkin vähemmän kuin edellisenä talvena.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä
Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että on odotettavissa tien vaurioitumista, tielle asetetaan painorajoitus. Painorajoitusten tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen, mutta myös turvata elintärkeiksi katsottujen kuljetusten suorittaminen. Kelirikkoaikanakin tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Painorajoitustarve vaihtelee paljon paikallisista maaperä- ja kosteusolosuhteista johtuen.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

  • hälytys- ja tienpitoajoneuvot
  • linja-autot reittiliikenteessä
  • maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät), teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset
  • kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot
  • tilakohtaiset lietelannan ajot
  • kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin esimerkiksi kuljetusten reittien suunnittelulla.

Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten ELY- keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien sen hetkinen kunto. Lupia myöntävät ELY-keskusten aluevastaavat virka-aikana. (Yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun 0295 020 600 kautta).

Kelirikkoteiden ongelmia voidaan lieventää mm. suunnittelemalla raskaita kuljetuksia mahdollisten yöpakkasten aikaan, mikä osaltaan vähentää painorajoitusten tarvetta.

Painorajoitusten määrä vaihtelee vuosittain
Keski-Suomessa painorajoituksia on keväisin ollut viime vuosina noin 50 - 300 km. Keväällä 2015 painorajoituksia oli noin 180 km. Keski-Suomen ELY-keskuksen hoidossa sorateitä on noin 2423 kilometriä. Kelirikon aiheuttamista liikennettä vaarantavista esteistä voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle 0200- 2100.

Kelirikon etenemistä seurataan
Kelirikon etenemistä ja ennustamista seurataan Percoasemalla Jämsän Hallissa. Percoasema on reaaliaikainen tierakenteiden kosteus- ja kantavuustilaa seuraava mittausjärjestelmä. Asemalla mitataan tierakenteiden dielektrisyyttä, sähkönjohtokykyä ja lämpötilaa. Näiden avulla pystytään mm. seuraamaan roudan sulamispehmenemistä ja ennakoimaan kelirikon kannalta pahinta ajankohtaa sekä painorajoitustarvetta. Mittari antaa tietoja yhdestä mittauskohdasta mutta sen avulla voidaan arvioida yleistilannetta muuallakin soratiestöllä. Olosuhteet soratiestöllä vaihtelevat kuitenkin erittäin paljon mm. peltoaukeiden ja metsätaipaleiden välillä.

Lisätietoja:
Tietoa painorajoitusuhan alaisista teistä ja kevään edistyessä voimassa olevista painorajoituksista saa osoitteesta: www.liikennevirasto.fi/painorajoitukset.

Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalta 0200-2100 ja ELY-keskuksen aluevastaavilta (Liikenteen asiakaspalvelu, 0295 020 600).

Liikenneviraston tiedote (23.3.2016)

Keski-Suomen ELY-keskus
Aluevastaava Timo Hyvönen, p. 0295 024 682
Ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala p. 0295 024 679 (päällysteasiat)

 


Alueellista tietoa