Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maanomistajille kysely soidensuojelusta (Keski-Suomen ELY-keskus)

Osana valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman valmistelua Keski-Suomen ELY-keskus on lähettänyt tänään 30.3.2015 kyselykirjeen noin 330 maanomistajalle. Kysely toteutetaan samanaikaisesti eteläisessä Suomessa. Kyselyn piirissä ovat soidensuojelutyöryhmän valitsemien ja valtakunnallisesti arvokkaiksi arvioitujen soiden omistajat. Suoalueita on Keski-Suomessa yhteensä 73 ja niiden yhteispinta-ala on noin 4800 hehtaaria. Maanomistajia pyydetään kertomaan halukkuudestaan suojella soitaan sekä esittämään mielipiteitä eri suojelukeinoista. Kirjeissä myös kerrotaan soiden luontoarvoista kuten niillä esiintyvistä uhanalaisista luontotyypeistä ja lajeista.

Keski-Suomen soista on ojitettu yli 80 %, joka on valtakunnan korkeimpia ojitusasteita. Suoluontomme on kärsinyt metsäojituksista, pelloksi raivauksista ja turvetuotannosta, ja monet soiden lintu- ja kasvilajit ovat taantuneet ja vaarassa hävitä kokonaan. Siksi soidensuojelulle on Keski-Suomessa erityisen suuri tarve. Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelussa valtakunnallisen soidensuojelutyöryhmän valitsemat suot täydentäisivät nykyisten soidensuojelualueiden muodostamaa verkostoa ja parantaisivat uhanalaisten suolajien elinmahdollisuuksia. Osalla kohteista on tarpeen selvittää ennallistamismahdollisuuksia uhanalaisten luontotyyppien ja lajien turvaamiseksi.

Kirjekampanjan soissa on mukana laaja kirjo keskisuomalaista suoluontoa laajahkoista avosoista pienialaisempiin puustoisiin soihin. Kohdevalinta perustuu pääosin vuosina 2013 ja 2014 ELY-keskuksen tekemiin maastoselvityksiin yhteensä 135 suoalueella. Kohteiden valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota uhanalaisimpiin suoluontotyyppeihin ja uhanalaisten suolajien elinympäristöihin. Erityisen uhanalaisia suotyyppejä ovat kuusivaltaiset korvet sekä rehevimmät lettoiset ja lähteiset suot. Kohteiden valinnalla on myös pyritty täydentämään nykyisen suojelusoiden verkoston kohteiden kytkeytyvyyttä toisiinsa.

Osalla kohteista esiintyy uhanalaisia lajeja. Esimerkiksi heinäkuussa kukkiva suopunakämmekkä löytyi 29 suolta. Suopunakämmekkä on uhanalaistunut etenkin ojitusten aiheuttaman kuivumisen takia. Monet suoalueet ovat suolinnuston tärkeitä elinympäristöjä. Soidensuojelukyselyn kohdejoukkoon kuuluu mm. viime vuosikymmeninä Keski-Suomessa taantuneen riekon pesimäsoita.

Kyselyn vastausaika päättyy 24.4.2015, minkä jälkeen ELY-keskus kokoaa vastauksista yhteenvedot ja lähettää ne ympäristöministeriöön jatkovalmistelua varten. Vastaaminen on vapaaehtoista, eivätkä vastaukset sido maanomistajaa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Kristiina Nyholm, p. 0295 024 975

Biologi Johanna Hallman, p. 0295 024 733

Valtakunnallinen tiedote aiheesta (YM 30.3.2015):

Valokuvat:


Alueellista tietoa