Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maanomistajien näkemyksiä arvokkaiden soiden suojelusta kootaan kyselyllä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on lähetetty suoalueiden suojelua koskeva kysely 850 maanomistajalle. Kyselyn kohteena on yhteensä 77 valtakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyä kohdetta, jotka ovat ehdolla soidensuojelun täydennyskohteiksi. Satakunnassa kohteita on 43, pinta-alaltaan yhteensä 4400 ha ja Varsinais-Suomessa 34, pinta-alaltaan 1400 ha. Kohteet sijaitsevat usean sadan kiinteistön alueella.

Soidensuojelun täydennysohjelma aloitettiin runsas kolme vuotta sitten. Alustavasti ehdolla oli satoja alueita, joista vuosina 2012–2014 inventointiin Lounais-Suomessa 143 aluetta, joista siis puolet seuloutui ehdolle täydennysohjelmaan. Valinta pohjautuu perusteelliseen valmisteluun ja merkittävään työpanokseen. Kaikista kohteista on koottu yhtenäiset, vertailukelpoiset luontotiedot. Kohdeluettelo ei toistaiseksi ole julkinen, sillä valmistelun ollessa kesken kohteita voidaan poistaa tai lisätä ja rajata uudelleen.

Kyselyllä tiedustellaan maanomistajien halukkuutta suojeluun ja mielipidettä suojelun toteuttamiskeinoista 24.4.2015 mennessä.  

Vuorovaikutus maanomistajien kanssa on alueellamme ollut myös soiden suojelussa jatkuvaa. Maanomistajilla on ollut koko täydennysohjelman valmistelun ajan mahdollisuus osallistua siihen. Kaikille inventoitujen kohteiden omistajille lähetettiin infokirje ennen alueen arviointia, ja maanomistajat ovat voineet antaa ELY-keskukselle palautetta ja saada lisätietoa pitkin matkaa.   

Kohteiden joukossa todellisia helmiä

Nyt maanomistajakyselyn kohteena, ja myöhemmin laajemmin kuultavana olevia suotyyppejä on suuri valikoima. Mukana on paljon reheviä pikkusoita ja niiden uhanalaisia luontotyyppejä. Osa kohteista on puustoisia, osa joutomaita. Keskimäärin kohteiden turvearvot ovat pienet. Ns. vanhan soidensuojeluohjelman aikana suojelu painottui suuriin rahkasoihin, joissa myös turvevarannot ovat merkittävät.

Luontoarvot ovat suojelupäätöksissä ensisijaisia, mutta suoluonnolla on myös muuta potentiaalia

Suot ovat erinomaisia virkistysalueita. Niitä käytetään ahkerasti marjastukseen ja metsästykseen. Retkeily suoluontomaisemissa on rentouttavaa ja antoisaa. Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa elävä, elinvoimainen ja vetovoimainen luonnonympäristö nähdään mahdollisuutena, alustana vapaa-aikaelinkeinojen kehittämiselle. Satakunnan maakuntaohjelmassa todetaan vastaavasti, että ympäristötietoisuuden korostuminen on globaali matkailun trendi. Luontomatkailuun liittyvän vetovoiman ja potentiaalin säilyminen on tärkeää.

Inventointien aikana ovat maanomistajien näkemykset soiden arvoista olleet hyvin rakentavia ja pääosin myönteisiä. ELY-keskuksessa on vahvistunut käsitys siitä, että alueen elinvoimaisuuden moniulotteisuus on alettu ymmärtää laajasti. Tässä uudessakin vaiheessa maanomistajien, asukkaiden, näkemykset ovat tärkeässä roolissa.


Lisätietoja:

Pohjois-Satakunta, Juha Manninen, 0295 022 901
Etelä-Satakunta, Vakka-Suomi ja Salon seutu, Iiro Ikonen, 0295 022 869
Turun seutu, Tapio Aalto, 0295 022 849
Turunmaan saaristo, Sauvo, Paimio, Leena Lehtomaa, 0295 022 894


Alueellista tietoa