Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maaherran makasiini suojellaan Turussa (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen Turussa, Tuomiokirkon läheisyydessä sijaitsevan Maaherran makasiinin, piharakennuksen ja piha-alueen rakennusperintölain mukaisessa suojeluasiassa. Asia otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta. Maaherran makasiini ja piha ovat jo aikaisemmin olleet suojeltuja valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. ELY-keskuksella on velvollisuus käynnistää rakennusperintölain mukainen suojeluprosessi tällaisen kohteen siirtyessä pois valtion omistuksesta. Prosessin aikana on kuultu mm. Museovirastoa, Turun kaupunkia, omistajaa ja naapureita.

Suojelu tarkentuu, sillä vanhassa päätöksessä ei ole ollut varsinaisia suojelumääräyksiä. Uusi suojelupäätös kohdentuu maaherran makasiinin ja sen maanmittauskonttorille rakennetun siiven ulkoasuun ja rakennusrunkoon sekä piha-alueeseen. Lisäksi siipirakennuksen eteishalli, toiseen kerrokseen johtava portaikko puu-lasiseinäisine eteisineen sekä muissa huonetiloissa peiliovet ja nykyisten pintojen alla säilyneet alkuperäiset ja varhaiset rakenteet tulee säilyttää.

Tontin kaakkoiskulmaan 1948 rakennettua asuin-, varasto- ja autotallirakennusta ei suojella rakennusperintölailla. Vaikka rakennus on osa maaherran makasiinin korttelin kokonaisuutta, sen suojelun ratkaisemiseen riittävä ja tarkoituksenmukainen väline on asemakaavan päivittäminen. Asemakaava-alueella ensisijainen suojelun väline on kaavalla suojelu. Tietyin edellytyksin rakennusperintölakia voidaan soveltaa myös asemakaava-alueella, esimerkiksi silloin kun suojellaan myös sisätiloja kuten maaherran makasiinissa.

Museovirasto on todennut lausunnossaan, että makasiini- ja maanmittauskonttorirakennus, sen ja akatemiatalon myöhempiin toimintoihin olennaisesti liittynyt asuin-, varasto- ja auto-tallirakennus sekä piha-alue muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset valtakunnallisen merkittävyyden sekä arviointikriteerien ainutlaatuisuus, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus ja historiallinen kerroksisuus osalta.

Maaherran makasiini edusti uutta julkista rakentamista Suomen tultua liitetyksi Venäjän keisarikuntaan. Se rakennettiin Turun palon jälkeen, kun akatemiatalo muutettiin mm. lääninhallinnon ja Turun hovioikeuden toimitiloiksi. Toinen rakennusvaihe liittyy valtion keskusvirastojen ja niiden tilojen kasvuun 1900-luvun alussa. Kokonaisuus edustaa keskeistä valtion rakennustoimintaa ja toimitiloja autonomian ajan alusta, lopusta ja 1900- luvun puolivälistä. Sijainti keskiaikaisen Turun keskustassa ja alueen arkeologinen kulttuuriperintö tekevät kohteesta poikkeuksellisen arvokkaan.
 

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Anna-Leena Seppälä, p. 0295 022 942
ylitarkastaja Kirsti Virkki, p. 0295 022 965


Alueellista tietoa