Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Liikenne-, vesistö- ja luontovaikutuksia koskevia arviointeja täydennettävä Nastolan kierrätyspuiston jatkosuunnittelussa (Hämeen ELY-keskus)

Nastolan kierrätyspuistohanketta koskevan suunnittelun edetessä on tarkennettava tietoja ja arviointeja, jotka koskevat mm. hankkeen lähialueen liikenneturvallisuuden parantamista, vesistö- ja luontovaikutuksia sekä kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä, Hämeen ELY-keskus edellyttää hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Lahden kaupunki on 1.1.2016 toteutuneen kuntaliitoksen jälkeen siirtynyt kierrätyspuistohankkeen hankevastaavaksi. Alun perin hankevastaavana oli Nastolan kunta. Suunnitellussa hankkeessa on tarkoitus vastaanottaa ja käsitellä kierrätettäviä ja hyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja. Lisäksi on tarkasteltu vaihtoehtoa, jossa alueelle rakennetaan loppusijoitusalue, johon sijoitettaisiin hyödyntämiskelvottomia maa-aineksia, tuhkia ja mineraalisia epäorgaanisia jätejakeita. Kierrätyslaitoksen alueelle on suunniteltu myös kiinteän polttoaineen terminaalia, missä käsiteltäisiin ja välivarastoitaisiin biopolttoaineita ja kivihiiltä. Hankkeella on kaksi päävaihtoehtoa, itäinen ns. Kirviän vaihtoehto (VE1) ja läntinen ns. Montarin vaihtoehto (VE2).

Liikennejärjestelyt, jätteiden loppusijoittaminen sekä vaikutukset pohja- ja pintavesiin huomion kohteena viranomaisten lausunnoissa

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Hämeen ELY-keskus on koonnut keskeisiltä viranomaisilta hanketta koskevat lausunnot. Arviointiselostuksesta ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue esittää, että VE1:n kulkuyhteydet tulee suunnitella tarkemmin asemakaavan laadinnan yhteydessä. VE2:ssa esitetty uusi tieyhteys tulee toteuttaa kaupungin katuna. Ellei uutta tieyhteyttä toteuteta, pitää varautua liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen.

Lahden tekninen ja ympäristölautakunta katsoo, että olisi ollut perusteltua arvioida VE2:n osalta myös uuden eritasoliittymän rakentaminen valtatie 12:lle hankealueen pohjoispuolelle, minkä myös Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunta on lausunnossaan nostanut esiin. Maankäyttöön liittyen tekninen ja ympäristölautakunta huomauttaa, että YVA-selostuksessa on virheellisesti todettu arvioitavan hankkeen olevan Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksen 2014 mukainen. Vaihtoehtoiset hankealueet sijoittuvat pääosin maakuntakaavaehdotuksen mukaisille luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueille. Arvioinnin vaihtoehdot VE1b ja VE2b ovat linjassa maakuntakaavaehdotuksen kanssa, mutta loppusijoittamisen sisältävät vaihtoehdot VE1a ja VE2a ovat ristiriidassa maakuntakaavaehdotuksen kanssa.

Lahden ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan myös YVA-selostuksen ja maakuntakaavoituksen ristiriidan ja sen, etteivät loppusijoituksen mahdollistavat vaihtoehdot VE1a ja VE2a ole myöskään Uudenkylän osayleiskaavaehdotuksen mukaisia. Hankealueille ei ole tehty maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, joten selvittäminen on tärkeää, ennen kuin hanketta lähdetään toteuttamaan. Lisäksi hankevaihtoehtojen vaikutuksia alapuolisen jokivesistön lisääntyvään vesistökuormitukseen pitäisi selvittää tarkemmin. Suurimmat riskit liittyvät mahdollisten poikkeuksellisten tilanteiden vedenhallintaan.

Etelä-Suomen AVI:n ympäristöterveydenhuoltoyksikkö katsoo, että pohjavesitutkimusten tekeminen on mahdollisessa ympäristölupavaiheessa välttämätöntä, jotta voidaan luotettavammin arvioida hankkeen vaikutuksia pohjavesiin, vedenottamoihin ja talousvesikaivoihin. Orimattilan kaupungin ympäristölautakunta kritisoi hanketta ensisijaisesti vesistövaikutusten vuoksi ja toteaa, ettei ole tarkoituksenmukaista eikä kestävää ajattelua pilata Orimattilan pienten jokien vesien laatua, vaarantaa pohjavesien tilaa ja pilata maaperää, josta maa- ja metsätalous saa tulonsa.

Päijät-Hämeen liiton näkemyksen mukaan olisi hyvä arvioida potentiaaliset sijoittumispaikat muuallakin Lahden seudulla, ennen kuin hankkeen toteutuksesta päätetään. Kierrätyspuistotoimintaa varten on perusteltua valita lopulta ne alueet, jotka ovat kokonaisuuden kannalta toteuttamiskelpoisimmat koko Lahden alueella.

Kansalaisten suhtautuminen hankkeeseen on pysynyt jyrkän kielteisenä

Arviointiohjelmasta tuli yhteensä runsaat 20 kansalaisten tai yhteisöjen mielipidettä. Useissa mielipiteissä oli kaksi tai useampi allekirjoittaja (enimmillään noin 30). Kuten viime vuoden kevään YVA-ohjelmavaiheessa, valtaosa mielipiteensä esittäneistä katsoi, ettei yksikään esitetyistä vaihtoehdoista ole haitallisten ympäristövaikutusten vuoksi toteuttamiskelpoinen. YVA-ohjelmavaiheessa viime vuonna mielipiteiden liitteeksi kerättiin myös adresseja, joista toisessa oli noin 750 nimeä ja toisessa 600 nimeä. Eräät mielipiteen esittäjät korostivat, että myös YVA-ohjelmavaiheessa ilmi tuotu hankkeen laaja vastustus pitää ottaa täysimääräisesti huomioon.

Yhteisöistä kantaa olivat ottaneet Uudenkylän kyläyhdistys, Nastolan Urheiluratsastajat, Kuivannon kyläjohtokunta, Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, Uudenkylän Työväenyhdistys, Asiantuntijayritys Tieokas ja Asunto-osakeyhtiö Nastolan Aurinkolinna. Kannanotoissa keskeiseksi huolenaiheeksi nousivat suunnitelluista laajennusvaihtoehdoista aiheutuvat liikenne-, melu-, haju- ja pölyvaikutukset. Myös luonto- ja virkistysarvojen heikentymiseen ja kiinteistöjen arvon alenemiseen liittyvät pelot nousivat esille.

YVA-menettely päättyy

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Hankkeen käsittely voi nyt edetä seuraaviin vaiheisiin. Hankkeelle tarvitaan mm. ympäristölupa ja rakennus- ja maisematyölupa.

Hanketta koskevasta mahdollisesta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, kuinka arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee ymparisto.fi-verkkopalveluun hankkeen YVA-sivulle.

Hankkeen YVA-sivu

                     

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 

 


Alueellista tietoa