Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lieksan Kevätniemen biojalostamo- ja bioterminaali -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely  päättynyt (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut 23.01.2015 lausuntonsa Lieksan Teollisuuskylä Oy:n "Kevätniemen biojalostamo ja bioterminaali" -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kevätniemen teollisuusalueelle suunniteltu hanke käsittää biojalostamon ja bioterminaalin rakentamisen ja hankkeeseen liittyy myös toiminnallisesti alueelle suunniteltavat uudet tie- ja raideliikennejärjestelyt. Suunniteltu hanke liittyy alueen metsäklusterin kehittämiseen ja hyödyntää toiminnassaan raaka-aineena mm. nykyisten alueella toimivien yritysten sivutuotteita. Suunniteltu hanke käsittää yhden tai kahden biojalostamoyksikön rakentamisen alueelle, jolloin bioöljyn tuotanto olisi joko 90 000  tai 180 000 t vuodessa. Bioöljyn raaka-aineena käytetään nykyisten yritysten sivutuotteiden lisäksi metsäbiomassaa, jonka kulutus enimmillään on joko 350 000 tai 700 000 kiinto-m3 vuodessa.

YVA-menettelyn tarkoitus on selvittää hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon kannalta tärkeät ympäristövaikutukset. Keskeinen osa menettelyä on informatiivisuus ja osallistumisen mahdollistaminen vaikutusten arviointiin. ELY-keskus on antanut aikaisemmin (14.10.2013) lausuntonsa hankkeen arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmassa esitettiin mm. tiedot hankekokonaisuudesta sekä siitä, miten ympäristövaikutukset selvitetään.  Arvioidut ympäristövaikutukset on esitetty arviointiselostuksessa.   Hankkeen YVA-menettely päättyy nyt annettuun ELY-keskuksen lausuntoon, minkä jälkeen hankkeelle on mahdollista hakea mm. ympäristölupaa. Ympäristölupaviranomaisena toimii Itä-Suomen aluehallintovirasto.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että arviointiselostus täyttää kokonaisuutena YVA -lain ja -asetuksen edellyttämät vaatimukset. Hankkeesta on tiedotettu hyvin, osallistuminen on mahdollistettu paikallisten tilaisuuksien myötä ja saatua palautetta on hyödynnetty hankkeen suunnittelussa hankkeesta syntyvien vaikutusten vähentämiseksi.

Keskeiset vaikutukset liittyvät meluun

Biojalostamon keskeiset vaikutukset liittyvät toiminnasta aiheutuvaan meluun ja vähäisessä määrin myös ilman laatuun vaikuttaviin päästöihin. Arviointiselostuksessa vaikutuksia on pääosin arvioitu ottaen huomioon alueen nykyiset ympäristövaikutukset.  Melun osalta hankkeella voi olla jonkin verran vaikutuksia läheisen asuntoalueen asukkaiden viihtyvyyteen, mutta näitä meluvaikutuksia voidaan huomioida toteutusvaiheessa useilla erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Arviointia hankkeen vaikutuksista ilman laatuun on vaikeuttanut se, että alueen nykyisten laitosten osalta ei ole käytettävissä selvityksiä niiden toiminnan vaikutuksista ilman laatuun. Suunnitellun laitoksen osalta arviointia voidaan pitää riittävänä, mutta yhteisvaikutusten osalta em. puutteista johtuen arviointi jää osin puutteelliseksi.

Hankkeen vesistövaikutukset jäänevät varsin vähäisiksi, etenkin jos savukaasujen puhdistusmenetelmäksi valitaan savukaasupesurin sijasta sähkösuodatus, jolloin ainoastaan hankealueelta tulevat hulevedet johdetaan  vesistöön. Vaikutukset maankäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Hanke lisää liikennemääriä alueella, etenkin raskasta liikennettä, jonka vaikutuksia suunnitellut tiejärjestelyt toisaalta vähentävät. Mahdollisen raideyhteyden toteutuessa liikennevaikutukset vähenevät olennaisesti. Alueen virkistyskäytön osalta arvioinnissa on huomioitu alueen latu- ja polkureitistöt ja meneillään olevassa asemakaavan laadinnassa myös ranta-alueiden virkistyskäyttö. 

Arviointiselostuksessa on kuitenkin joitakin vaikutusten arviointeihin liittyviä täydennys- ja tarkennustarpeita. Jos savukaasupäästöt puhdistetaan sähkösuodatuksella, niin sen mahdollisia vaikutuksia ilman laatuun tulee arvioida. Myös prosessissa syntyvän tuhkan käsittelyssä mahdollisesti syntyviä hiukkaspäästöjä ja raaka-ainelastien purun sekä raaka-aineen haketuksen yhteydessä mahdollisesti syntyviä päästöjä tulee arvioida nyt esitettyä tarkemmin. Melun osalta tulisi jatkossa selvittää melutason lisääntyminen sisätiloissa sekä vaikutusalueen laajuus.

Kokonaisuutena hanke edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä, omalta osaltaan edistää  ilmastonmuutokseen vaikuttamista ja siihen sopeutumista sekä edistää mm. Pohjois-Karjalan maakuntastrategia 2030:n ja Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman 2020 tavoitteita maakunnasta, jossa ei käytetä fossiilista öljyä energiantuotannossa.


Lisätietoja

YVA-menettelystä
Erikoistutkija Hannu Luotonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 200, hannu.luotonen(at)ely-keskus.fi

Hankkeesta
Toimitusjohtaja Markku Vuorenmaa, Lieksan Teollisuuskylä Oy, puh. 040 1044 910, markku.vuorenmaa(at)lieksada.fi

Projektinjohtaja Kari Hartikainen, Green Fuel Nordic Oy, puh.  0400 278 402, kari.hartikainen(at)greenfuelnordic.fi


Alueellista tietoa