Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

LETOT-hankkeessa kartoitetaan uhanalaistuneita lettosoita

 

Luonnonsuojelun asiantuntijat Johanna Mykkänen ja Nelma Aunio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kävivät kartoitusreissulla Nilsiässä ja kertovat suolta löytyvistä lettolajeista.

LETOT-hankkeen tavoitteena on parantaa tiedon tasoa lettojen määrästä ja alueellisesta esiintymisestä, tilasta ja uhista, suojelutilanteesta sekä ennallistamis- ja hoitotarpeista. 

Valtakunnallisesti lähes kaikki lettotyypit ovat uhanalaisia – Etelä-Suomessa jopa äärimmäisen uhanalaisia. Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla. Letot ovat harvinaistuneet erityisen voimakkaasti maan etelä- ja keskiosissa, joissa jäljellä olevat esiintymät ovat useimmiten pieniä ja laadultaan heikentyneitä.

Uhanalaistumiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi pellonraivaus, metsäojitus ja maankäyttö lettojen valuma-alueilla. Leton valuma-alueella tehdyt ojitukset ja muu maankäyttö voivat muuttaa ojittamattomankin leton vesitaloutta ja aiheuttaa kuivahtamista, karuuntumista ja lettolajiston taantumista. Lajiston elinolosuhteita heikentävät myös suoluonnon pirstoutuminen sekä perinteisen niiton ja laidunnuksen päättymisen jälkeinen umpeenkasvu.

LETOT-hanke sisältyy ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Lue lisää LETOT-hankkeesta (ym.fi)