Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen YVA-menettely alkaa (Pohjois-Savo)

Kuopion kaupunki suunnittelee uutta ylijäämämaiden läjitysaluetta Hiltulanlahteen, Heinjoelle. Läjitysalue sijoittuu kaupungin omistamalle maalle, rautatien ja entisen viitostien väliselle alueelle, moottoriradan ja ampumaradan eteläpuolelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt ja hanketta esitellään yleisötilaisuudessa Hiltulanlahden koululla keskiviikkona 5.4.2017.

Hankkeen kuvaus ja tarkasteltavat vaihtoehdot

Kuopion kaupunki on jättänyt hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle. YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun. YVA-menettely tuottaa tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa varten. YVA-menettelyn kanssa on samanaikaisesti käynnissä Heinjoen osayleiskaavan laadinta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa uuden läjitysalueen toteuttaminen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää lisäksi ympäristöluvan.

YVA-menettelyssä selvitettävät ja arvioitavat hankevaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0: uutta läjitysaluetta ei toteuteta Heinjoella
Vaihtoehto 1: uuden alueen läjitysmäärä on 2,5-3 milj. m3 ja käyttöaika n. 10 vuotta
Vaihtoehto 2: uuden alueen läjitysmäärä on 5-6 milj. m3 ja käyttöaika n. 20 vuotta

Läjityshankealueen pinta-ala on noin 63 hehtaaria. Alueella ei käsitellä maa-aineksia, vaan kyseessä on niiden loppusijoituspaikka. Alueelle tullaan sijoittamaan puhtaita pintamaita, liejuja, ym. rakentamiseen kelpaamatonta maa-ainesta. Alueelle voidaan sijoittaa myös maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.

Hankealue ja välittömät lähialueet ovat mäkistä metsätalousmaata lukuunottamatta nykyisiä Heinjoen pohjoispuolelle sijoittuvia läjitys-, moottorirata- ja ampumarata-alueita. Hankkeen lähivaikutusalueen asutus on harvaa haja-asutusta. Lähimmät asemakaavoitetut asuinalueet sijaitsevat lähes kolmen kilometrin päässä Hiltulanlahdessa ja yli kahden kilometrin päässä Kurkimäessä.

Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään YVA-selostusvaiheessa keväällä ja kesällä 2017. Hankkeen kannalta keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat mm. luonto- ja maisemavaikutukset, vesistövaikutukset, liikennevaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset. Olemassa olevia lähtötietoja täydennetään eri tietolähteistä sekä maastokäynneillä ja tekemällä luontokartoitukset kasvillisuutta, eläimistöä, vesiä, maisemaa ja muuta ympäristöä koskien. Melu-, pöly-, vesistö- ja liikennevaikutukset arvioidaan laadullisesti ja kuvataan sanallisesti. Selvitysten perusteella tehdään asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja yhteisvaikutuksista sekä niiden merkittävyydestä. Lisäksi arvioidaan toiminnan riskejä ja esitetään toimenpiteitä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 5.4.2017 klo 18 Hiltulanlahden koululla.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle voi ilmaista mielipiteensä hankkeesta 3.5.2017 asti. YVA-ohjelma on julkisesti nähtävillä kuulutusaikana ja lisäksi se tulee nähtäville internettiin www.ymparisto.fi/heinjoenlajitysalueyva 1.4.2017 alkaen.

 

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeesta vastaavan puolesta:
Juha Karppinen, Kuopion kaupunki, puh. 044 718 5070, juha.karppinen(at)kuopio.fi.
YVA-konsultti, Patrick Hublin, Sweco Ympäristö Oy, puh. 040 487 9510, patrick.hublin(at)sweco.fi

Osayleiskaavasta vastaavan puolesta:
Kalle Ruokolainen, Kuopion kaupunki, puh. 044 718 5434, kalle.ruokolainen(at)kuopio.fi

Yhteysviranomaisen puolesta:
Olli Hirsimäki, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 016 554, olli.hirsimaki(at)ely-keskus.fi.

 


Alueellista tietoa