Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien laadintaan lähes 1,4 miljoonaa euroa ympäristöministeriöstä

Vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkivesiteemassa avustetaan nyt 15 hanketta, joissa laaditaan kokonaisvaltaisia kaupunkivesien hallintasuunnitelmia. Kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien avulla voidaan vähentää vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjä.

Ilmastonmuutos ja kaupunkivesissä esiintyvät haitalliset aineet aiheuttavat haasteita yhdyskuntien vesiensuojeluun ja vesien hallintaan. Suomalaiset jätevedenpuhdistamot toimivat yleisesti ottaen hyvin lupamääräystensä mukaisesti ja puhtaiksi mielletyt hulevedet on johdettu tulvasuojelun mukaisesti vesistöihin. Rankkasateiden vuoksi kasvaneet hulevesimäärät ja viemäreiden ylivuodot muodostavat kuitenkin merkittävän kuormituksen lähteen. Kaupungistumisen ja ilmastonmuutokseen liittyvän sadeolojen muutoksen yhteisvaikutusten vuoksi kuormituksen odotetaan yhä kasvavan.

Nyt avustettavissa hankkeissa laaditaan paikallisesti kokonaisvaltaisia yhdyskuntajätevesien hallintasuunnitelmia rankkasateiden aiheuttamien viemäriylivuotojen ja hulevesien kuormituksen torjumiseksi. Hallintasuunnitelmiin sisältyy myös tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden määrittelyä. Lisäksi hankkeiden toimenpiteillä vahvistetaan yhteistyötä jätevesi- ja hulevesiverkostojen toiminnasta vastaavien eri tahojen välillä.

Harkinnanvaraista avustusta haettiin 20 hankkeelle, joista avustusta saavat nyt 15 hanketta. Kaupunkien vesienhallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen voi hakea avustusta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta huhtikuussa 2024.

Lue lisää:

Kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien laadintaan lähes 1,4 miljoonaa euroa ympäristöministeriöstä (sttinfo.fi)