Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Karanojan jätteidenkäsittelyalueen laajennushankkeen YVA-arvioinnissa vielä tarkennettavaa (Kanta-Häme)

Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueen laajennushankkeen arvioinnin edetessä erityisesti alapuoliseen vesistöön, luontoon ja lähialueen asukkaisiin kohdistuvia vaikutusarvioita pitää tarkentaa. Näin edellyttää Hämeen ELY-keskus laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Kiertokapula Oy ja Kestopuuteollisuus ry suunnittelevat Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle käsiteltyä puuta polttoaineenaan hyödyntävän lämpölaitoksen rakentamista ja jätteenkäsittelyalueen nykyisten toimintojen laajentamista. Hankkeessa lähialueen asukkaisiin kohdistuvia suoria vaikutuksia aiheuttavat ensisijaisesti liikenne, melu, pöly ja haju. ELY-keskus edellyttää, että YVA-arvioinnin edetessä otetaan huomioon myös uusien toimintojen ja toiminnan muutosten aiheuttamien päästöjen sekä vaikutusalueella jo olemassa olevien päästöjen yhteisvaikutukset. Myös hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat riskitekijät tulisi ottaa syvällisemmän tarkastelun kohteeksi.

 

Kansalaispalaute jäi saamatta, viranomaislausunnoissa esillä mm. liikenneturvallisuus ja jätteidenkäsittelyn terveysvaikutukset

Karanojan laajennushankkeen YVA-ohjelmasta pyydettiin keskeisiltä viranomaisilta lausunto sekä varattiin kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Poikkeuksellisesti kansalaiset eivät tällä kertaa toimittaneet hankkeesta ainuttakaan mielipidettä.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue painottaa, että erityistä huomiota on syytä kiinnittää liikenneturvallisuuteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen sekä raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden kuljettajien koulutukseen ja sitä kautta onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena selvittää lähimpien talouskaivojen sijainnit ja kaivotyypit (erityisesti Janakkalan Lähdelammin alue). Arviointiselostuksessa tulee arvioida, onko mahdollista, että saastunutta pohjavettä kulkeutuisi käytössä oleviin talousvesikaivoihin.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus näkee tärkeänä, että ohjelma on laadittu siten, että hanke suunnitellaan tulevaisuuden tarpeet ennakoiden. YVA-arvioinnissa voisi esittää myös vertailutietoa vastaavien, kierrätykseen kelpaamatonta puuta polttavien laitosten ympäristövaikutuksista ja ottaa huomioon polttolaitoksen varmuuteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat.

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta edellyttää, että arvioitaviin vaikutuksiin lisätään vaikutukset kasvi- ja sienilajistoon, luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluarvoihin. YVA-prosessin aikana on tarpeen tehdä aiempaa yleiskaavatasoista tarkempi luontoselvitys, jossa selvitetään ainakin hankealueen luontotyypit, lepakot ja linnusto.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveys korostaa erityisesti sitä, että arvioinnin edetessä esitetään suunniteltujen vastaanotettavien jätteiden ominaisuudet sisältäen erityisesti kuvaukset jätteiden sisältämistä terveydelle vaarallisista ja/tai haitallisista aineista. Lisäksi pitää esittää, miten jätteet on suunniteltu varastoitavan ja/tai käsiteltävän, jotta niiden sisältämät aineet eivät aiheuta terveyshaittaa

Janakkalan kunnanhallitus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsovat, että Kestopuun varastointi- ja käsittelyalueen vesien laatu ja vaikutukset ovat keskeinen Janakkalan alueeseen vaikuttava asia, koska Karanojan vedet kulkevat Janakkalan Lähdelampeen ja edelleen alapuoliseen vesistöön. Myös maankäsittelyalueen vesien hallinta ja vaikutukset pitää arvioida huolellisesti.

 

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä nyt antaman lausunnon mukaisesti ja kokoaa tulokset YVA-selostukseksi. Sen on arvioitu valmistuvan kuluvan vuoden syksyllä. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat syksyn kuluessa esittää myös siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus arvioi YVAn riittävyyden.

Hankkeen YVA-sivut

 

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 

 


Alueellista tietoa