Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kainuun Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelma 2016 on valmistunut (Kainuu)

Natura 2000 -verkosto on maailman laajin luonnonsuojelualueverkosto. Sen tavoitteena on suojella kaikkia Euroopan tärkeitä luontotyyppejä ja uhanalaisia lajeja. Naturassa otetaan huomioon, että ihminen ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina.

Kainuun Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelma on päivitetty Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön ja Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyönä.

Yleissuunnitelmassa esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta sekä linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä. Yleissuunnitelma perustuu aluekohtaisiin tarkasteluihin, jotka on tehty valtakunnallisesti yhtenäisin menettelyihin. Suunnitelma kattaa kaikki pääosin Kainuun ELY-keskuksen alueelle sijoittuvat Natura-alueet.

Yleissuunnitelmat päivitetään noin kymmenen vuoden välein. Natura-alueiden yleissuunnitelma on toimintaa priorisoiva ja kohdentava asiakirja, jonka tarkoitus on olla luonnonsuojeluviranomaisen tukena, kun laaditaan vuosittaisia työsuunnitelmia ja hankkeita.

Yleissuunnittelussa tehdyn arvion mukaan Kainuun ELY-keskuksen toimialueella sijaitsevien Natura-alueiden suojelutavoitteiden edellyttämät toimenpiteet edellyttävät erityistä suunnittelua alle puolella alueista.

Kainuun Natura 2000-verkosto pähkinänkuoressa

Natura 2000 -verkosto kattaa Kainuun ELY-keskuksen toimialueella kaikkiaan 161 Natura-aluetta (noin 156 387 ha). Verkosto sisältää EU:n luonnonsuojelulainsäädännön luonto- ja lintudirektiivin mukaisia alueita, joiden suojelutavoitteita toteutetaan luonnonsuojelulain lisäksi myös muun lainsäädännön perustella, muun muassa vesilain säännöksin.

Kainuun Natura-verkostosta noin 95 % sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina.

Kainuun Natura 2000 -verkoston ytimen muodostavat vanhoja luonnonmetsiä ja aapasuoluontoa edustavat laajat valtion luonnonsuojelualueet sekä soidensuojeluohjelman ja vanhojen metsien suojeluohjelman kohteet.

Kainuun arvokkaimpiin kohteisiin kuuluvat myös erityisesti Kainuun vaarajakson alueelle keskittyvät lehdot, letot, rehevät korvet ja lähteiköt. Kainuussa on lisäksi merkittäviä luonnontilaisia erämaavesistökokonaisuuksia sekä edustavia järvi- ja rantaluonnon kohteita. Kainuun Natura-alueilla on suuri merkitys usean luontodirektiivin lajin suojelussa. Kohteet itärajan läheisyydessä ovat erityisiä myös metsäpeuran ja suurpetojen suojelun kannalta.


Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Marja Hyvärinen, p. 0295 038 620, marja.c.hyvarinen(at)ely‐keskus.fi


Alueellista tietoa