Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kainuun ELY-keskus pyytää Talvivaaralta selvitystä bioliuotuksen varotoimenpiteistä (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on  27.11.2013 pyytänyt Talvivaara Sotkamo Oy:ltä selvitystä siitä, miten yhtiö järjestää bioliuotuksen varotoimenpiteet.

Kainuun ELY-keskuksen tarkastuskäynnillä 26.11. ilmeni, että mahdollisessa poikkeustilanteessa liuoskierron varoaltaat voivat täyttyä jo yhden vuorokauden kuluessa. Liuotuskasoissa tällä hetkellä oleva liuosmäärä ei mahdu varoaltaisiin. Varoallastilavuuden kannalta on tärkeää, että bioliuotuskasojen kastelua ja ilmastusta ylläpidetään ja että letkujen ja pumppujen kunnossapidosta huolehditaan.

Selvityspyynnössään ELY-keskus tähdentää, että Talvivaara Sotkamo Oy:llä tulee olla jatkuvasti päivitettävä varautumissuunnitelma siitä, kuinka liuoskierto hallitaan myös mahdollisessa konkurssitilanteessa. Selvitys liuoskierron varotilavuuden varmistamisesta on toimitettava ELY-keskukseen 2.12.2013 mennessä. Tämän lisäksi Kainuun ELY-keskus edellyttää, että Talvivaara Sotkamo Oy raportoi bioliuotuskierron kannalta oleellisista asioista ELY-keskukselle toistaiseksi kolme kertaa viikossa.

ELY-keskus on 19.11.2013 kehottanut Talvivaara Sotkamo Oy:tä varmistamaan toiminnan ympäristöturvallisuuden kaikissa tilanteissa. ELY-keskus valvoo paikanpäällä tehtävin tarkastuskäynnein ympäristöturvallisuuden kannalta tärkeiden rakennustöiden etenemistä. Paikan päällä on todettu mm. seuraavat asiat:

  • Putkilinjan rakentaminen kipsisakka-altaalta avolouhoksen vieressä olevaan vesienkäsittely-yksikköön on edennyt pitkälle. Kortelammelle rakennettavan putkilinjan haaran rakentamiseen tarvittavat materiaalit on tilattu ja linja valmistunee viikolla 49.
  • Latosuon padon routasuojaussuunnitelma on valmis ja työt aloitettaneen vielä tällä viikolla. Patojen routasuojaamisella saadaan lisää veden varastotilavuutta.
  • Ulosjohdettavien vesien neutraloimiseen tarvittavaa kalkkia on saatavilla riittävästi.

Kainuun ELY-keskus jatkaa tehostettua ympäristö- ja vesitalouslupien valvontaa Talvivaarassa. Paikan päällä käydään vähintään kaksi kertaa viikossa. Tarkastuskäynneillä valvotaan, että yhtiöltä edellytetyt rakennustyöt etenevät, ympäristöluvan mukaista velvoitetarkkailua jatketaan voimassa olevaa tarkkailuohjelmaa noudattaen ja että vesienkäsittelyn kannalta keskeisiä kemikaaleja on riittävästi saatavilla.

 

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833


Alueellista tietoa