Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kainuun ELY-keskus kehottaa Talvivaaraa tyhjentämään kipsisakka-altaan (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaara Sotkamo Oy:n kipsisakka-altaissa on edelleen varastoituna vesiä, vaikka ympäristölupaviranomaisen antamat määräajat tyhjennykselle ovat umpeutuneet. Tilanne on ympäristöluvan vastainen eli laiton.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2013 tekemän päätöksen mukaan kipsisakka-altaat tuli tyhjentää 31.10.2013 mennessä. Vaasan hallinto-oikeus myönsi tyhjentämiselle lisäaikaa 31.12.2013 asti. Sen jälkeen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) teki 27.12.2013 päätöksen, että kipsisakka-altaan lohkon 5 tulee olla tyhjä vedestä viimeistään 31.1.2014. Lisäksi AVI määräsi Kortelammen patoaltaalle tehtäväksi viipymättä, kuitenkin viimeistään 1.2.2014, tilaa niin paljon, että kipsisakka-altaan vedet mahtuvat siihen mahdollisessa vuototilanteessa.

Kainuun ELY-keskus totesi tarkastuksellaan 3.2.2014, että kipsisakka-altaan lohkolla 5 on vettä edelleen merkittävä määrä. Talvivaaran mukaan kipsisakka-altaan välipenkan yläpuolella lohkoilla 5–6 on liuosta yhteensä 647 000 kuutiometriä (m3). Kaiken kaikkiaan kipsisakka-altaissa on vettä 1,48 miljoonaa m3. Kipsisakka-altaan vedet eivät mahdollisen vuodon sattuessa mahtuisi kaivosalueen eteläosassa olevaan Kortelammen patoaltaaseen, johon mahtuu enää 570 000 m3 lisää vettä, ennen kuin vesi juoksee padon yli.

Jotta ympäristöluvan mukainen tila saavutettaisiin, kehottaa Kainuun ELY-keskus Talvivaaraa tyhjentämään kipsisakka-altaan lohkon 5 vedestä sekä tekemään Kortelammen patoaltaalle tilaa niin paljon, että kipsisakka-altaan vedet mahtuvat siihen mahdollisessa vuototilanteessa. Lisäksi lohkon 6 vedenkorkeus tulee saattaa lohkojen 5 ja 6 välipenkereen tason alapuolelle, kuten luvassa sanotaan.

Toimenpiteet on toteutettava viivyttelemättä ja viimeistään 1.4.2014 mennessä. ELY-keskus katsoo, että annettu määräaika on kohtuullinen ja toimenpiteet on teknisesti mahdollista toteuttaa annetussa ajassa. Talvivaaralle varataan ympäristönsuojelulain 91 §:n mukaisesti tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Selitys tulee toimittaa Kainuun ELY-keskukseen 28.3.2014 mennessä.

Ympäristölainsäädännön mukaisen kehotuksen tarkoituksena on ilmaista valvontaviranomaisen kannanotto käsillä olevaan epäkohtaan ja kehottaa toiminnanharjoittajaa korjaamaan asia tiettyyn ajankohtaan mennessä. Kehotuksen toimenpiteitä ja niiden aikataulua harkittaessa on otettu huomioon rikkomuksen mahdolliset seuraukset sekä laillisen tilan palauttamismahdollisuudet. Kehotuksessa on edellytetty, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan teknisesti lyhimmässä mahdollisessa ajassa.

Ympäristöministeriön 7.11.2012 antaman valvontaohjeen mukaisesti valvontaviranomaisen tulee käyttää hallintopakkoa, jos laitoksen toiminta ei kehotuksesta huolimatta palaa ympäristöluvan suhteen lailliseen tilaan. Toimen vaikuttavuuden varmistamiseksi hallintopakkoa tehostetaan seuraamuksen uhalla. Pääsääntönä on, että hallintopakkoa tulee käyttää, jos neuvottelu ja yksi kehotus eivät tuo toivottua tulosta ja johda laillisen tilan palauttamiseen.

Liite: Kainuun ELY-keskuksen kehotus 4.2.2014

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833


Alueellista tietoa